keyboard_arrow_right
Deontologie

Procedure om een erkenning van een handicap elektronisch in te dienen bij de Directie-generaal Personen met een handicap via de eHealthbox

Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld aangaande de procedure om een erkenning van een handicap elektronisch in te dienen bij de Directie-generaal Personen met een handicap via de eHealthbox.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 7 februari 2015 heeft de Nationale Raad van de Orde der geneesheren uw brief van 24 juli 2014 aangaande de procedure om een erkenning van een handicap elektronisch in te dienen bij de Directie-generaal Personen met een handicap via de eHealthbox, onderzocht.
U drukt uw bezorgdheid uit aangaande de informationele privacy omwille van het elektronisch ter beschikking stellen van medische gegevens voor de afhandeling van het dossier aan andere instellingen: het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH), l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH), le Centre d'Aptitude à la Conduite et d'Adaptation des Véhicules de l'Institut Belge pour la Routière (CARA), l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), Rijksdienst voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV).
Deze instellingen zijn bij wet gemachtigd om persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, te verwerken binnen hun respectievelijke opdracht. Deze procedure werd goedgekeurd door het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid en de gezondheid, afdeling gezondheid (deliberaties nrs. 13/088 en 14/010) en werd positief onthaald door de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap.
Op het vlak van informationele privacy stelt de Nationale Raad vast dat de procedure onderworpen is aan meerdere veiligheidsrestricties. De instellingen betrokken bij de afhandeling van het dossier verkrijgen de gezondheidsgegevens enkel nadat de persoon met een handicap zelf hierom heeft verzocht. Daarenboven is er in mogelijkheid voorzien van verzet tegen de overdracht van gezondheidsgegevens.

De regels van finaliteit en proportionaliteit worden gerespecteerd. Er is een controlesysteem op basis van loggings (traceerbaarheid) die onder het toezicht staan van de veiligheidsconsulenten verbonden aan de onderscheidenlijke instellingen. De veiligheidsconsulent van de Directie-generaal Personen met een handicap heeft een coördinerende rol te vervullen en dient jaarlijks te rapporteren aan het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid en de gezondheid.

De Nationale Raad wijst erop dat de verantwoordelijke arts bij de Directie-generaal Personen met een handicap een belangrijke rol dient te spelen om te zorgen dat de overdracht enkel geschiedt op verzoek van de patiënt en dat de proportionaliteit van de informatie wordt gerespecteerd.

Mits toepassing van de aangehaalde veiligheidsmaatregelen is de Nationale Raad van de Orde der geneesheren van oordeel dat deze procedure geen schending van het medische beroepsgeheim inhoudt en de administratieve vereenvoudiging het belang van de personen met een handicap dient, zoals ook blijkt uit de positieve ervaringen vanwege de doelgroep.