keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheer-stomatoloog en LTH

Geneesheer stomatoloog en LTH

Is een associatie tussen personen van eenzelfde discipline maar met een verschillend diploma - in casu een geneesheer-stomatoloog en een licentiaat in de tandheelkunde - toegelaten ?

De Nationale raad heeft deze kwestie zowel vanuit deontologisch als wettelijk standpunt grondig onderzocht.

Vastgesteld werd dat dit probleem zich reeds stelde in het kader van de EEG.

De Raad is er zich terdege van bewust dat dit probleem tevens zal rijzen i.v.m. andere disciplines en derhalve een oplossing moet worden gezocht waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de geneeskunde, de belangen van de zieken en de bestaande wetgeving ter zake. De Nationale raad heeft op 17 mei 1980 als volgt geantwoord:

Aansluitend op Uw schrijven houdende een associatie tussen een geneesheer stomatoloog en een licentiaat in de tandheelkunde, heb ik de eer U te laten weten dat de Nationale raad geen deontologische bezwaren heeft tegen dergelijke associatie.

De Raad stelt nochtans vast dat bij artikel 18 van het KB nr 78 van 10 november 1967 zodanige associatie verboden schijnt te zijn, maar het behoort niet aan de Raad een wetsbepaling te interpreteren.