keyboard_arrow_right
Deontologie

Rust- en verzorgingstehuizen - Circulaire

De Nationale Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de tekst die door de Provinciale Raad van Luik opgesteld werd als huishoudelijk reglement voor de rust- en verzorgingstehuizen en die rondgestuurd zal worden naar alle artsen die ingeschreven zijn op de Lijst van de Provinciale Raad.

Circulaire van de Provinciale Raad van Luik :

Huishoudelijk reglement

Krachtens artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1993 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van rust- en verzorgingstehuizen dienen alle bezoekende geneesheren die één of meerdere verzorgingsbehoevenden behandelen in het hierna genoemde rust- en verzorgingstehuis ... zich er ten aanzien van de directie toe te verbinden optimaal mee te werken aan de bestaande interne medische organisatie van de instelling, waaronder de bezoekuren en het opmaken van een uniform patiëntendossier.

Bijgevolg :

1. De behandelende geneesheren worden verzocht hun visites af te leggen van maandag tot vrijdag, tussen ..u en ..u en tussen ..u en ..u, tenzij bij dringende oproep door de instelling.

2. De behandelend geneesheer stelt de verantwoordelijke van het rust- en verzorgingstehuis in kennis van de gebruikelijke procedure die gevolgd dient te worden voor een oproep of bij afwezigheid om gelijk welke reden. Het is uitsluitend deze procedure die gevolgd wordt op aanwijzing van de behandelend geneesheer en niet op initiatief van de instelling.

3. De behandelend geneesheer verbindt zich ertoe een medisch dossier samen te stellen en het aan te vullen bij iedere visite. Tevens verbindt hij zich ertoe de verschillende administratieve documenten in te vullen die wettelijk verplicht zijn in het kader van de werking van de R.V.T.'s.

4. De voorschriften en geneeskundige getuigschriften dienen behoorlijk ingevuld, gedagtekend, ondertekend en afgestempeld te worden.

5. De behandelend geneesheer dient zich bij iedere visite aan te melden bij de hoofdverpleegkundige om er zijn eventuele richtlijnen aan mede te delen met het oog op een efficiënte samenwerking.

Ik, ondergetekende,......................
doctor in de geneeskunde, erkenningsnr.......,
adres :.......................................
..........................................................
verbind me ertoe het huishoudelijk reglement na te leven.

Gedaan te................., op.................

Handtekening voorafgegaan door de vermelding
"Gelezen en goedgekeurd"