keyboard_arrow_right
Deontologie

De schenking van de naakte eigendom van de aandelen van een artsenvennootschap aan een niet-arts

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren spreekt zich uit over de schenking van de naakte eigendom van de aandelen van een artsenvennootschap aan een niet-arts in het kader van familiale vermogensplanning.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren werd de afgelopen maanden door verschillende partijen bevraagd over de toelaatbaarheid van de schenking van de naakte eigendom van de aandelen van een artsenvennootschap aan een niet-arts in het kader van familiale vermogensplanning.

Wat betreft de aandelen van een vennootschap stelt artikel 162, § 5, b), van de Code van geneeskundige plichtenleer in het bijzonder dat de provinciale raad in de overeenkomsten tot oprichting van een professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid bijzondere aandacht moet schenken aan bepalingen inzake "de verdeling van de deelbewijzen die enkel op naam en in het bezit mogen zijn van de vennoten die het beroep van arts uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap".

Artikel 162, § 5, wordt tot op heden strikt geïnterpreteerd. Hieruit volgt dat in beginsel in een professionele artsenvennootschap de aandelen één en ondeelbaar zijn en enkel in het bezit mogen zijn van de vennoten die de geneeskunde uitoefenen of zullen uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap. De arts dient volle eigenaar te zijn van zijn aandelen.

De Nationale Raad versoepelt deze strikte interpretatie en laat toe dat de aandelen van een artsenvennootschap kunnen worden opgedeeld in naakte eigendom en vruchtgebruik, mits het inbouwen van de nodige garanties in de statuten.

De arts dient aan de hand van de statuten aan de provinciale raad aan te tonen dat aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

- de vruchtgebruiker is steeds een arts;
- de naakte eigenaar is een natuurlijk persoon;
- elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is ontegensprekelijk verboden;
- alle lidmaatschapsrechten komen uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker;
- de naakte eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten;
- indien vruchtgebruiker en naakte eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
- indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de naakte eigenaar de volle eigendom verkrijgt, dient hij onmiddellijk de aandelen over te laten aan een arts of het doel van de vennootschap te wijzigen.

Het komt de provinciale raad toe hierover van geval tot geval te beslissen.

De Nationale Raad wijst erop dat de arts die voor een splitsing van aandelen kiest, de volledige verantwoordelijkheid draagt.