keyboard_arrow_right
Deontologie

Anesthesie

De vraag wordt gesteld of door de anesthesisten en de ziekenhuizen wel rekening wordt gehouden met het advies dat in 1982 door de Nationale Raad werd uitgebracht in verband met de "simultane anesthesie".

In zijn vergadering van 10 december 1983 beslist de Nationale Raad bedoeld advies dat eerder gepubliceerd werd in het Officieel Tijdschrift nr. 30 (1981‑1982), over te maken aan alle Voorzitters van de medische raden van de verzorgingsinstellingen en aan alle Hoofdgeneesheren en Directeurs van de verzorgingsinstellingen.

Hieronder de tekst van het rondschrijven:

Op zijn vergadering van 19 november 1983 heeft de Nationale Raad van de Orde der geneesheren beslist het in het Officieel Tijdschrift nr. 30 (1981 ‑ 1982) verschenen advies betreffende de "simultane anesthesie" aan alle ziekenhuisdirecties en medische raden van het land toe te zenden.

De Nationale Raad wenst eraan te herinneren dat ALLE geneesheren zowel op wettelijke als op deontologische gronden verplicht zijn de continuïteit van de zorgenverlening te waarborgen. Deze verplichting dient in alle omstandigheden nageleefd te worden en a fortiori in de ziekenhuizen.

Het uitgebrachte advies is niet enkel van toepassing voor de geneesheren‑anesthesisten, maar ook voor de beoefenaars van alle andere disciplines, die op de anesthesiologie een beroep doen evenals voor alle verantwoordelijken van de ziekenhuisorganisatie en de uitrusting van de diensten voor anesthesiologie.

Meer algemeen gezien, dienen de verantwoordelijken voor de organisatie en de uitrusting van alle ziekenhuisdiensten, de uitbreiding en de diversificatie van de activiteiten te bewerkstelligen.