keyboard_arrow_right
Deontologie

Anesthesist - Weigering van narcose

De Provinciale Raad van West-Vlaanderen legt aan de Nationale Raad zijn antwoord voor op een adviesaanvraag van een anesthesist die zich volgende vragen stelt:

  • kan een anesthesist een narcose weigeren bij een acuut zieke patiënt met zeer ongunstige prognose wanneer de behandelende chirurg toch nog wenst over te gaan tot een ingreep;
  • kan de anesthesist in dergelijke omstandigheden de familie van de patiënt samenroepen en zijn standpunt toelichten?

Advies van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen :

Tenzij de Nationale Raad er anders over oordeelt, is het Bureau de mening toegedaan dat de anesthesist een narcose kan weigeren op grond van zijn medische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Zowel de chirurg als de anesthesist hebben elk hun eigen medische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de behandeling van de patiënt.
Verwijzend naar de regels van de informed consent is de anesthesist, in dit geval, ertoe gehouden aan de familie zijn standpunt toe te lichten.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 september 1997 de adviesvraag van dr X en het hem door uw Raad toegestuurde antwoord besproken.

De Nationale Raad stemt in met het aan dr X verstrekte antwoord, behoudens wat de slotbemerking in verband met de toelichting door de anesthesist van zijn standpunt aan de familie betreft : deze toelichting dient in eerste instantie te gebeuren aan de patiënt zelf en, in geval dit niet mogelijk is, aan zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) of bij ontstentenis hiervan aan de door de patiënt aangewezen vertrouwenspersoon.