keyboard_arrow_right
Deontologie

Simultane anesthesieën

Simultane anesthesieën

In het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, art. 1, wordt o.m. de bijzondere beroepstitel “verpleegkundige gespecialiseerd in de anesthesie” gecreëerd. Tot op heden zijn er voor deze beroepstitel nog geen uitvoeringsbesluiten. O.a. verwijzend naar deze bijzondere beroepstitel vraagt een verpleegkundige, werkzaam op de dienst anesthesie van een ziekenhuis, de Nationale Raad naar de toelaatbaarheid van het gelijktijdig uitvoeren van twee verdovingen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergaderingen van 22 november 2008 en 6 december 2008 uw brieven van 26 mei en 15 augustus 2008 aangaande de mogelijkheid voor een anesthesist, onder bepaalde voorwaarden, tegelijkertijd twee narcoses uit te voeren, bestudeerd.

Na aandachtig al uw argumenten en de wetgeving die momenteel in deze materie van kracht is te hebben geanalyseerd, blijft de Nationale Raad bij het standpunt dat hij in zijn vroegere adviezen over deze problematiek ontwikkelde.

Hij verwijst u meer bepaald naar zijn adviezen van 8 mei 1982 (TNR nr. 30 p. 36) en van 14 november 1998 (TNR nr. 83 p. 13).

De Nationale Raad zal met aandacht de evolutie in de wetgeving van deze materie volgen wat de eventuele deontologische implicaties ervan betreft.