keyboard_arrow_right
Deontologie

Vrije assistent

In zijn vergaderingen van 15 februari en 8 maart 1986 werd het door de Provinciale raad van Antwerpen voorgelegde ontwerp m.b.t. de "vrije assistent" door de Nationale Raad geanalyseerd en goedgekeurd (cf. Officieel Tijdschrift nr 34).

In bedoelde tekst is het de vrije assistent verboden in een erkende stagedienst te werken. De provinciale raad verzoekt die beperkende maatregel op te heffen met dien verstande evenwel dat de vrije assistent uiteraard niet over een stageplan beschikt.

De Provinciale raad van Antwerpen wenst aldus de vacante plaatsen te benutten en de vrije assistenten in de mogelijkheid te stellen zich tijdelijk onder toezicht van een geneesheer‑specialist te oefenen.

Tijdens de discussie worden niet weinig bezwaren geopperd en wordt meer bepaald opgemerkt dat de Hoge Raad van geneesheren‑specialisten en huisartsen met aanvragen van EEG‑ en niet‑EEG‑kandidaten wordt overspoeld die in het kader van artikel 57 van de gecoördineerde wetten op de academische graden een opleidingsplaats zoeken.

Verschillende leden hebben de Provinciale raad van Antwerpen verzocht de motieven daartoe nader toe te lichten.
Sommigen betreuren dat door de stagemeesters nu al te veel stagiairs worden opgenomen, waardoor de kwaliteit van de opleiding in het gedrang wordt gebracht.

Tot slot van de discussie wordt de Provinciale raad van Antwerpen door de ationale Raad verzocht de adviesaanvraag ter zake nader te motiveren.