keyboard_arrow_right
Deontologie

Vrije assistent (PR Antwerpen)

Vrije assistent

De Contractencommissie van de Provinciale raad van de Orde der geneesheren van Antwerpen heeft een studie gewijd aan het statuut van de "vrije assistent".

De Provinciale raad heeft het document goedgekeurd maar vraagt, met het oog op de publicatie ervan, de goedkeuring van de Nationale Raad.

Na uitgebreide beraadslagingen en enkele wijzigingen, werd onderstaand document op 8 maart 1986 door de Nationale Raad goedgekeurd.

VRIJE ASSISTENT

1. Omschrijving

Een vrije assistent is een doctor in de geneeskunde ingeschreven bij de Orde der geneesheren die tijdelijk ziekenhuisgeneeskunde wenst uit te oefenen onder toezicht van een geneesheer‑specialist, verder specialist genoemd.

Het tijdelijk vrij assistentschap kan beantwoorden aan verschillende bedoelingen:
o.m. om nadien: zich als omnipracticus te vestigen, naar ontwikkelingslanden te vertrekken, zich te specialiseren.

2. Criteria

 1. De vrije assistent moet een degelijke vorming krijgen;

 2. Het aantal vrije assistenten moet beperkt worden op grond van de mogelijkheden van de betrokken dienst en de uitgebreidheid van de staf;

 3. De patiënt mag niet worden benadeeld in het verkrijgen van de zorgen waarop hij recht heeft;

 4. Noch de naam van het ziekenhuis, noch de medische staf, mogen hiervan enig nadeel ondervinden.

A. Criteria voor de specialist
 1. De specialist mag niet verbonden zijn aan een erkende stagedienst voor specialisten in opleiding;

 2. De specialist moet minstens vijf jaar erkend zijn en zijn klinische werkzaamheden tot één ziekenhuis beperken.

B. Criteria voor de vrije assistent

1. Bij de aanvaarding dient de kandidaat volgende documenten voor te leggen:

 1. een volledig curriculum vitae;
 2. een duidelijke en omstandige motivering van zijn vrij assistentschap.

2. De kandidaat dient aan de volgende criteria te voldoen:

 1. de vrije assistent mag geen medische nevenactiviteiten uitvoeren;
 2. de vrije assistent moet full‑time aanwezig zijn;
 3. de termijn van het vrij assistentschap is beperkt tot maximum twee jaar met inbegrip van dat in andere ziekenhuizen.
C. Contract

Voor elk vrij assistentschap wordt een schriftelijke overeenkomst opgemaakt conform de deontologische regels.

In deze overeenkomst dient o.m. uitdrukkelijk te worden bepaald dat:

 1. de kandidaat vrije assistent er zich uitdrukkelijk toe moet verbinden zich binnen de drie jaar na zijn assistentschap niet binnen de invloedssfeer van het ziekenhuis te vestigen en gedurende zijn vrij assistentschap geen interims waar te nemen voor collegae huisartsen;

 2. met de assistent een redelijke financiële vergoeding en een vakantieregeling worden afgesproken;

 3. de specialist aan de vrije assistent een gedetailleerd plan van opleiding moet voorleggen;

 4. de vrije assistent geen aan de specialist voorbehouden medische akten mag stellen, behalve onder de verantwoordelijkheid en in aanwezigheid van de specialist;

Het ontwerp‑contract moet voorafgaandelijk voor goedkeuring aan de provinciale raad van de Orde der geneesheren worden voorgelegd.