keyboard_arrow_right
Deontologie

Resultaten

Resultaten

Vorige pagina

2

pagina

Arts-Assistent30/11/1979 Documentcode: a028009
Vestiging van gewezen stagiairs of assistenten

Mag een geneesheer stagiair zich na het beëindigen van zijn studies in dezelfde streek vestigen ?

Mag een assistent die zijn stage als specialist opgeeft, zich vervolgens als huisarts in diezelfde streek komen vestigen ?

De Nationale raad formuleerde op 30 november 1979 het volgende antwoord:

In antwoord op Uw schrijven van 18 oktober 1979 i.v.m. een vraag van Dr...., heb ik de eer U mede te delen dat de Nationale raad akkoord gaat met de vrije vestiging van geneesheren behoudens in onderstaande gevallen:

  1. bij vervanging, dient de plaatsvervangende geneesheer de regels, vastgelegd bij artikelen 155 en 156 (*) van de Code van Plichtenleer, te eerbiedigen;
  2. in geval van stage bij een huisarts dient de stagiair zich te houden aan de regels vervat in artikel 157 (*) van de Code van Plichtenleer;
  3. bij eventuele beperkingen op grond van het contract bedongen tussen de assistent stagiair en de stagemeester, is de stagiair gehouden deze beperkingen na te leven wanneer het contract vooraf door de Provinciale raad werd goedgekeurd.

(*) Art. 155: Wanneer de periode van de vervanging twee maanden overschrijdt, is een schriftelijke overeenkomst vereist, die voor de ondertekening aan de provinciale raad waarbij de geneesheer is ingeschreven, moet worden voorgelegd.

Art. 156: Behoudens schriftelijk akkoord tussen de belanghebbenden, mag een geneesheer die een collega heeft vervangen zich niet komen vestigen in omstandigheden die tot onttrekking van kliënteel van de vervangen geneesheer zouden kunnen leiden.

Art. 157: Behoudens schriftelijk akkoord tussen de belanghebbenden, mag een geneesheer die bij een collega als student of tijdens zijn opleiding als specialist een stage heeft volbracht, zich niet komen vestigen in omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot het onttrekken van patiënten van die collega.

Vorige pagina

2

pagina