keyboard_arrow_right
Deontologie

Klinische biologie - Enveloppes - Dichotomie

Klinische biologie-Enveloppes-Dichotomie

Een provinciale raad werd door geneesheren-biologen geïnterpelleerd over de problematiek omtrent "de onderaanbesteding van de enveloppes voor klinische biologie door niet-ziekenhuislaboratoria":

  • naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving worden de aan de laboratoria verschuldigde honoraria in twee delen verdeeld: 25% van de honoraria wordt rechtstreeks bij het verzekeringsorganisme in rekening gebracht en de overblijvende 75% wordt bij het aanvragend ziekenhuis in rekening gebracht;
  • enkele externe laboratoria maken zich hieromtrent zorgen en menen dat de ziekenhuizen wellicht geneigd zullen zijn een beroep te doen op externe laboratoria die in onderaanneming functioneren, evenwel niet omwille van de kwaliteit, maar wel omwille van enig financieel voordeel m.b.t. de door het ziekenhuis verschuldigde sommen.

Enkelen zijn de mening toegedaan dat de evolutie van de klinische biologie, met gestadig meer "geautomatiseerde" technieken, die bijwijlen zweemt naar een "commercialisering", problemen schept. Anderzijds is het "enveloppenstelsel", waar de ziekenhuizen veeleer dan de geneesheren rechtstreeks bij betrokken zijn, volop in ontwikkeling.
Geconfronteerd met concrete gevallen, worden de provinciale raden geacht op te treden en erop toe te zien dat ondeontologische toepassingen van het Koninklijk Besluit nr 143 worden voorkomen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is van oordeel dat de provinciale raden er moeten op toezien dat ondeontologische toepassingen van het Koninklijk Besluit nr 143 door geneesheren worden voorkomen.