keyboard_arrow_right
Deontologie

Laboratoria voor klinische biologie - Overmaken van resultaten

Laboratoria voor klinische biologie
Overmaken van resultaten

De Nationale Raad wordt eens te meer om advies verzocht aangaande het doorseinen van laboratoriumresultaten aan de geneesheren-voorschrijvers.

Het advies dat in deze materie door de Nationale Raad op 19 juli 1987 werd uitgevaardigd, was restrictief(1) . Volgens bedoeld advies mogen de uitlagen op diskette en/of tape aan de arts worden overgemaakt, maar is het sturen van laboratoriumuitslagen naar een centraal brievenbussysteem bij middel van "electronic mailing" alleen aanvaardbaar indien dat systeem alle waarborgen biedt m.b.t. de eerbiediging en bescherming van het medisch beroepsgeheim. Gelet op de huidige vlucht van de automatisering, is de Nationale Raad genoodzaakt zich opnieuw over deze materie te beraden. Van primordiaal belang daarbij blijft het waarborgen van een correcte naleving van de regels van geneeskundige plichtenleer.

Voor de volgende vergadering zal een ontwerp-advies worden voorbereid.

(1)cf. Tijdschrift nr 38, dec. 1989, blz. 16.