keyboard_arrow_right
Deontologie

Oprichting van een vennootschap tussen een geneesheer-bioloog en een apotheker-bioloog

Oprichting van een vennootschap tussen een geneesheer‑bioloog en een apotheker‑bioloog

Een provinciale raad vraagt aan de Nationale Raad of een geneesheer‑bioloog en een apotheker‑bioloog zich mogen associëren in een BVBA.

Advies van de Nationale Raad:

Bij brief van 3 februari 1992 vroeg u het advies van de Nationale Raad over de deontologische aanvaardbaarheid van een overeenkomst tussen een geneesheer‑bioloog en een apotheker‑bioloog tot oprichting van een B.V.B.A., met het oog op de uitbating van een laboratorium voor klinische biologie.

De Nationale Raad heeft op 11 mei 1991 reeds een omstandig advies in deze materie uitgebracht (zie Tijdschrift Nationale Raad, nr. 53, september 1991, 26‑27 ‑ kopie als bijlage). (...)

Advies van 11 mei 1991:

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren heeft in zijn vergadering van 11 mei 1991 kennis genomen van uw brief van 6 maart 1991. In die brief verzoekt U ons om advies aangaande een overeenkomst voor een BVBA, gesloten tussen een geneesheer‑ bioloog en twee apothekers‑biologen en ter uwer goedkeuring voorgelegd vóór de ondertekening ervan door beide partijen.

Op grond van de artikelen 173 en 175 van de Code van Plichtenleer is het verboden een BVBA op te richten die de uitbating van een laboratorium voor klinische biologie ten doel heeft, aangezien een BVBA een vennootschap is en een vennootschap per definitie een winstoogmerk heeft.
Het oprichten van een vereniging zou wel toelaatbaar zijn op voorwaarde dat een dergelijke vereniging geen enkele winst of geen rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel verschaft.

Er dient echter ook rekening gehouden te worden met twee adviezen die de Nationale Raad in deze materie reeds heeft uitgebracht. Zij hebben betrekking op een associatie tussen een geneesheer‑ bioloog en een licentiaat in de chemische wetenschappen en op een associatie tussen een apotheker‑bioloog en geneesheren‑biologen (Officieel Tijdschrift Orde der geneesheren nr. 32, 1983‑1984, 26‑27 en Officieel Tijdschrift Orde van de geneesheren nr. 29, 1980-1981, 28).

In de twee hierboven aangehaalde adviezen heeft de Nationale Raad erop gewezen dat, ondanks het feit dat er geen deontologische bezwaren aangevoerd kunnen worden, er wel een wettelijk verbod lijkt te bestaan dat afgeleid wordt uit art. 18§2 van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.

In dit artikel wordt bepaald dat "elke overeenkomst van welke aard ook gesloten hetzij tussen de beoefenaars, bedoeld bij de artikelen 2, 3 en 4 (d.w.z. beoefenaars van de geneeskunde, de tandheelkunde en de artsenijbereidkunde), hetzij tussen deze beoefenaars en derden, (...) verboden is wanneer deze overeenkomst betrekking heeft op hun beroep en ertoe strekt aan de een of ander rechstreeks of onrechtstreeks winst of voordeel te verschaffen".

Daartegenover bestaan echter de bepalingen van het K.B. nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie.
Volgens art. 3 §1 4° moet een laboratorium voor klinische biologie worden uitgebaat door, ondermeer, een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de vennoten, zaakvoerders en bestuurders uitsluitend bestaan uit één of meer personen die gemachtigd zijn om verstrekkingen van klinische biologie uit te voeren, nl. doctors in de genees‑, heel‑ en verloskunde, apothekers en licentiaten in de scheikundige wetenschappen (art. 3 §1 3° en art. 2 al. 1 K.B. nr. 143 van 30 december 1982 io art. 5 §2 K.B. nr. 78 van 10 november 1967), die effectief in dit laboratorium dergelijke verstrekkingen uitvoeren en die geen voorschrijvende geneesheren zijn.

De Nationale Raad heeft bijgevolg geen deontologisch bezwaar tegen de oprichting van een BVBA tussen een geneesheer‑bioloog en één of meerdere apothekers‑biologen die binnen een zelfde laboratorium dezelfde discipline uitoefenen.

In verband met de opmerkingen die geformuleerd worden bij de voorgelegde ontwerpen van vennootschapsstatuten en huishoudelijk reglement, brengt de Nationale Raad in herinnering dat het beoordelen van deze ontwerpen volgens de Code van geneeskundige Plichtenleer tot de taken van de Provinciale Raden behoort. De adviezen die de Provinciale Raden in dit kader verlenen m.b.t. individuele contracten dienen niet ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Nationale Raad.