keyboard_arrow_right
Deontologie

Overmaken van medische dossiers

Een geneesheer‑bioloog legt aan zijn provinciale raad twee vragen voor:
1‑ Is het een geneesheer‑bioloog toegelaten de resultaten van laboratorium‑onderzoekingen van een patiënt mede te delen aan om het even welke collega die er belangstelling voor heeft, zelfs indien deze niet de voorschrijver is en hij van de geneesheer-voorschrijver daartoe geen toelating heeft verkregen ?

2‑ De laboratoriumresultaten behoren de patiënt toe. Als die stelling correct is, betekent dat dan tegelijk dat zij mogen worden medegedeeld aan elke nieuwe arts die door de patiënt wordt geraadpleegd ? Mogen de resultaten worden bezorgd aan de patiënt die erom verzoekt ?

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat artikelen 41 en 42 van de Code van geneeskundige Plichtenleer het antwoord bevatten op de twee eerste vragen van Dr X.(1)

De geneesheer‑bioloog heeft niet het recht om laboratoriumresultaten van een patiënt mede te delen aan een arts die niet de voorschrijver is van de analyses. Voorts is mededeling ervan slechts toegestaan met de toestemming van de patiënt.
M.b.t. de tweede vraag, is de Nationale Raad verder van oordeel dat de laboratoriumresultaten de onderzochte patiënt toebehoren.

(1) Code van geneeskundige Plichtenleer:
Art. 41. Op vraag van de patiënt of met diens toestemming moet de geneesheer zo spoedig mogelijk aan een ander behandelende geneesheer alle inlichtingen verstrekken die nuttig of nodig zijn voor de vervollediging van de diagnose of de voortzetting van de behandeling.

Art. 42. Op vraag van de patiënt of wanneer hij het zelf nuttig oordeelt, mag de geneesheer zo het belang van de patiënt het vergt, objectieve gegevens uit het dossier, zoals radiografieën en resultaten van onderzoekingen, aan de zieke mededelen.

KB nr 78, 10 nov. 1967:
Art. 13. Elke beoefenaar bedoeld bij de artikelen 2, 3 of 4 is gehouden, op verzoek of met akkoord van de patiënt, aan een ander behandelend beoefenaar door de patiënt aangeduid om hetzij de diagnose, hetzij de behandeling voort te zetten of te vervolledigen, alle nuttige of noodzakelijke hem betreffende inlichtingen van geneeskundige of farmaceutische aard mede te delen.