keyboard_arrow_right
Deontologie

Ziekenhuisgeneeskunde - Kwaliteit van de verzorging

De Franstalige Provinciale Raad van Brabant legt de Nationale Raad een nota voor betreffende de 'kwaliteit van de verzorging', die opgesteld werd in samenwerking met de voorzitters van de medische raden van de belangrijkste ziekenhuizen van de Provincie.
Daarnaast verzoekt hij de Nationale Raad om advies aangaande een nota betreffende 'reclame en ziekenhuisgeneeskunde'.

Advies van de Nationale Raad :
De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 januari 1995 kennis genomen van uw brief van 10 november 1994.

Hij hecht zijn goedkeuring aan de nota betreffende de kwaliteit van de verzorging, bestemd voor de voorzitters van de medische raden en voor de medische directeurs van de ziekenhuizen van de Provincie Brabant, mits een wijziging in de eerste paragraaf.
Bijgaand vindt u de gewijzigde tekst.

Het probleem inzake 'reclame en ziekenhuisgeneeskunde' wordt nog bestudeerd.

Nota betreffende de kwaliteit van de verzorging, bestemd voor de voorzitters van de medische raden en voor de medische directeurs van de ziekenhuizen van de Provincie Brabant

Naar aanleiding van verschillende medische problemen die recent gerezen zijn bij medische prestaties van artsen-kandidaat-specialisten, wensen de leden van de Provinciale Raad van de Orde der geneesheren van Brabant de aandacht te vestigen op de grote verantwoordelijkheid die de Medische Raden, de stagemeesters en de hoofdgeneesheren dragen inzake de kwaliteit van de verzorging en van de handelingen van de artsen in opleiding.

Zij dragen niet alleen de verantwoordelijkheid voor het toezicht en het onderricht, maar tevens voor de werkomstandigheden die opgelegd worden aan de kandidaat-specialisten.

De artsen die de specialisatie-opleiding op zich nemen, moeten alles in het werk stellen opdat de kwaliteit van de verzorging en van de medische handelingen niet in het gedrang kan komen (artikel 35 van de Code van geneeskundige Plichtenleer).

De Nationale Raad deelt deze nota ter informatie mede aan Dokter Dercq, Inspecteur-generaal, Bestuur Geneeskundepraktijk van het Ministerie van Volksgezondheid.