keyboard_arrow_right
Deontologie

Makelaarspraktijken

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies m.b.t. een conflict tussen een esthetisch chirurg en de organisatie "Meditransplant" met zetel in Nederland.

Genoemde organisatie fungeert als makelaar voor patiënten die voor esthetische chirurgie naar het buitenland wensen te gaan gezien de lange wachtlijsten in eigen land, en artsen die zich ertoe verbinden bedoelde patiënten in behandeling te nemen. De organisatie int zowel de kosten als de medische honoraria.

Na nader onderzoek van de voorgelegde documenten, brengt de Nationale Raad onderstaand advies uit:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat best de aandacht van de geneesheren wordt gevestigd op het ondeontologisch karakter van alle contacten met makelaars.