keyboard_arrow_right
Deontologie

Transplantatie - Wachtlijst - RIZIV-document

Transplantatie - Wachtlijst - RIZIV document

Overeenkomstig de beslissing die genomen werd tijdens de zitting van 9 juni 1990 (zie hogerop pag. 30), keurt de Raad een ontwerp-antwoord goed dat gericht is aan de voorzitter van het College van geneesheren-directeurs van het RIZIV.

Advies van de Nationale Raad:

Als gevolg aan uw brieven van 5 januari 1990 (nr 320955) en van 2 april 1990 (nr 334202) en in aansluiting aan het voorlopig antwoord van 20 april 1990 (ref. 19617/PV/15558) heb ik de eer U als volgt in te lichten.

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren stelt vast dat de in het document voorkomende rubrieken en in te vullen gegevens beperkt zijn tot noodzakelijk blijkende algemene gegevens en mits invulling binnen de draagwijdte van de gestelde vragen niet van aard zijn problemen te stellen wat het medisch beroepsgeheim betreft. Daarbij is niet onbelangrijk dat de documenten bestemd zijn voor geneesheren-directeurs (College), die het medisch geheim dienen te eerbiedigen.

Gezien evenwel niet uit te sluiten is dat één of ander document gegevens van meer-vertrouwelijke aard zou vermelden, rekent de Nationale Raad er op dat de documenten steeds door de aangewezen bestemmelingen en met de nodige discretie zullen behandeld worden.

Wat de vormelijke opstelling van het document betreft waren de geconsulteerde verantwoordelijke geneesheren van de Belgische transplantatiecentra eenstemmig van oordeel dat de twee in het document voorkomende in te vullen inlichtingenvakken best onderling zouden gewisseld worden, zoals in de aan deze brief gehechte bijlage wordt voorgesteld.