keyboard_arrow_right
Deontologie

Automatisering medische voorschriften

Automatisering van medische voorschriften

Deze adviesaanvraag m.b.t. het eventueel invoeren van geautomatiseerde geneesmiddelenvoorschriften en die door een provinciale raad aan de Nationale Raad wordt voorgelegd, kwam reeds ter sprake op de vergadering van 15 oktober 1988.

Vooraleer hierover een advies te formuleren had de Nationale Raad om mededeling van een type voorschrift gevraagd. Uit de verstrekte informatie blijkt dat bij het geautomatiseerd voorschriftenbeheer gebruik zal worden gemaakt van de gewone blanco geneesmiddelenvoorschriften en de geneesmiddelenvoorschriften die door de ziekenfondsen aan hun leden worden afgeleverd. De voorschriften schuiven één voor één van het toevoerapparaat in de matrixprinter. Het computergestuurd invullen van de voorschriften geschiedt op de klassieke wijze: op de daartoe bestemde plaats worden naam, voornaam van de patiënt, het volgens de gebruikelijke formule voorgeschreven geneesmiddel, de naam van de geneesheer-voorschrijver en de datum ingevuld. Tussen de onderscheiden geneesmiddelen wordt geen interlinie gelaten en het resterende blanco gedeelte wordt, zoals gebruikelijk, bij de ondertekening doorstreept. Het spreekt vanzelf dat de arts elk voorschrift eigenhandig ondertekent en zijn handtekening op geen enkele andere manier mag worden aangebracht.

Na inzage van de documentatie meent de Nationale Raad de voorgestelde handelwijze te kunnen goedkeuren en antwoordt:

De Nationale Raad heeft geen bezwaren geformuleerd tegen deze wijze van voorschrijven zoals die in uw brief nader wordt omschreven.