keyboard_arrow_right
Deontologie

Beveiliging van gegevens die door het beroepsgeheim gedekt zijn

Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat geheime diensten zich toegang hebben verschaft tot allerlei databanken met gevoelige informatie. De vraag rijst hoe veilig zijn gegevens die door het beroepsgeheim gedekt zijn.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 28 juni 2014 uw adviesvraag onderzocht aangaande het oneigenlijk toegang verschaffen door geheime diensten tot persoonsgegevens betreffende de gezondheid die elektronisch worden verwerkt.

De Nationale Raad is zich ervan bewust dat het elektronisch verwerken risico's op lekken van of oneigenlijke toegang tot gegevens die door het beroepsgeheim worden gedekt, met zich kan meebrengen. Deze risico's zijn evenwel tot een minimum te herleiden mits het naleven van onderstaande, niet-limitatieve, vuistregels:

- het gebruik van informatienetwerken die voldoende beveiligd zijn, regelmatig doorgelicht worden op veiligheidslekken en die de nodige toegangcontrole met eID voorzien;
- het gebruik van een voldoende performant paswoord;
- het gebruik van aangepaste antivirus software;
- het afsluiten van de programmatuur bij het stoppen van de activiteiten;
- het werken met firma's die contractueel een confidentialiteitsbeginsel garanderen;
- de computer uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen vindt u in het document "Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens"
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/referentiemaatregelen_voor_de_beveiliging_van_elke_verwerking_van_persoonsgegevens_0.pdf.

De Nationale Raad onderstreept het nut van de elektronische uitwisseling van medische gegevens en zal erover blijven waken dat deze kan gebeuren in het belang van de patiënt zonder afbreuk te doen aan diens recht op informationele privacy.