keyboard_arrow_right
Deontologie

Dossiers in de computer

De Nationale Raad werd hieromtrent door twee provinciale raden om advies verzocht.

1. In de eerste brief wordt gewag gemaakt van de vragen voorgelegd door een arts in verband met de automatische verwerking van zijn medische dossiers:

  • bescherming van het medisch beroepsgeheim
  • gemakkelijke uitwissing van bestanden
  • inbeslagneming van dossiers door het gerecht; de inbeslagneming van een computerschijf betekent dat gelijktijdig een reeks andere dossiers worden aangeslagen en houdt een gevaar in voor het medisch beroepsgeheim.

2. Het tweede verzoek om advies betreft de houding van de afgevaardigde van de Raad van de Orde bij de inbeslagneming van een "hard disk" waarop meerdere dossiers zijn opgeslagen.

Antwoord op de eerste vraag:

De Nationale Raad is van oordeel dat de geneesheer altijd verantwoordelijk is voor het medisch dossier ongeacht de manier waarop het wordt samengesteld.

Antwoord op de tweede vraag:

De Nationale Raad is van oordeel dat de regels die tot op heden werden uitgewerkt, van toepassing blijven op de automatisch verwerkte dossiers.

De vertegenwoordiger van de Raad van de Orde moet erop letten dat bij de print‑out van de gegevens, de onderzoeksrechter de principes inzake het beroepsgeheim eerbiedigt. Indien z.i. bedoelde principes niet worden nageleefd, is het zijn taak daarop te wijzen (1).

(1) Praktische nota van de Nationale Raad aangaande de huiszoekingen in medische kabinetten, klinieken en hospitalen (cf. circulaire van de Nationale Raad van 8 maart 1975):

"ln principe mag de rechter alles in beslag nemen wat hem nuttig schijnt. "De taak van het lid van de raad der Orde zal erin bestaan te waken over de beveiliging van het medisch beroepsgeheim betreffende personen die met de overtreding niets te maken hebben; zo moet hij zich bv. verzetten tegen de inbeslagneming van een hele fichesdoos, maar hij moet wèl toelaten dat de door de rechter aangeduide fiches er worden uitgenomen.
"Alle andere bewijsstukken mogen eveneens in beslag worden genomen, bv. materiaal dat voor een illegale interventie werd aangewend".