keyboard_arrow_right
Deontologie

Informatica

Brief van de Nationale Raad aan de voorzitters van de provinciale raden :

De Nationale Raad vestigt uw aandacht erop dat het gebruik van informatie-netwerken slechts kan gebeuren conform de deontologische voorschriften terzake en meer bepaald conform de artikelen 12 tot en met 17 van de Code van geneeskundige Plichtenleer. Dit geldt zowel voor de uitwisseling van wetenschappelijke gegevens als van medische persoonsgegevens.

Medische persoonsgegevens die langs elektronische netwerken verspreid of geraadpleegd worden, moeten afdoende beveiligd worden door betrouwbare encryptatietechnieken, overeenkomstig de terzake door de Nationale Raad uitgebrachte aanbevelingen.

Het behoort aan de betrokken provinciale raad de specifieke deontologische aspecten, eigen aan ieder geval afzonderlijk, te beoordelen en zo nodig de gepaste tuchtmaatregelen te treffen.