keyboard_arrow_right
Deontologie

Laboratorium voor cutane histopathologie - Overmaken van resultaten

Het laboratorium voor cutane histopathologie binnen de dienst dermatologie van een ziekenhuis werd geautomatiseerd. Het nieuwe informaticasysteem schaft in principe de "uitgave op papier" van het protocol af. De analyseresultaten zouden kunnen opgevraagd worden via een VAX-systeem en op verzoek kunnen worden afgedrukt.
Een provinciale raad, hierover aangeschreven door enkele artsen van het betrokken ziekenhuis, vraagt het advies van de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad:

In zijn vergadering van 29 mei 1999 besprak de Nationale Raad uw adviesaanvraag van 16 maart 1999 betreffende het verzenden van speciale onderzoeksresultaten langs een elektronisch netwerk en de afschaffing van een geschreven protocol.

De Nationale Raad heeft geen ethisch bezwaar tegen de voorgestelde werkwijze mits het beroepsgeheim geëerbiedigd wordt en de continuïteit van de verzorging niet in het gedrang komt. In verband met dit laatste is het aan te bevelen dat de behandelend arts een geschreven afschrift van het resultaat van het onderzoek in het medisch dossier zou voegen.

De Nationale Raad bevestigt zijn advies van 16 oktober 1993 dat elektronisch overgedragen resultaten schriftelijk bevestigd moeten worden indien de arts hierom vraagt.

De provinciale raad is bevoegd om over de beveiliging tegen ongeoorloofde toegang te waken en de specifieke deontologische aspecten, eigen aan ieder geval afzonderlijk, te beoordelen. De aanbevelingen die de Nationale Raad terzake uitbracht worden best geraadpleegd.

In het precieze geval voorgelegd door dokters X, Y en Z is het belangrijk van te voren over inlichtingen te beschikken i.v.m. de toegepaste technieken om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.