keyboard_arrow_right
Deontologie

Minimale klinische gegevens - Externe audit

Een provinciale raad stuurt de Nationale Raad een adviesaanvraag door van een ziekenhuisarts die een brief ontving van de directeur-generaal van het Bestuur van gezondheidszorg van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu met betrekking tot een externe audit van de MKG. Deze audit houdt in dat een arts, aangewezen door de minister, in de ziekenhuizen de registratie van de MKG onderzoekt en over zijn bezoek een anoniem verslag uitbrengt ter attentie van de leden van de Commissie voor controle en evaluatie van de statistische gegevens betreffende de medische activiteiten binnen een ziekenhuis.

De betrokken arts vraagt of de voorgenomen controles aanvaardbaar zijn op het vlak van het medisch geheim.

Advies van de Nationale Raad:

In zijn vergadering van 18 oktober 1997 zette de Nationale Raad de bespreking verder van het onderwerp van uw brief dd 29 juli 1997 met bijlagen betreffende het schrijven van de directeur-generaal aangaande de externe audit van de MKG.

De Nationale Raad is van oordeel dat er geen deontologische bezwaren tegen de voorgestelde werkwijze zijn vermits de brief van de directeur-generaal garandeert dat de rapportering naar de Commissie voor controle en evaluatie van statistische gegevens omtrent de medische activiteit in het ziekenhuis anoniem zal gebeuren.

Het ligt voor de hand dat de aangewezen geneesheer de nodige documenten ter inzage krijgt om na te gaan of de verstrekte anonieme gegevens stroken met de realiteit van de verrichte medische activiteit. Alleen de gegevens betreffende bekenden van de aangewezen geneesheer kunnen als uitzondering op deze algemene regel worden ingeroepen.

Overigens hoort het dat de aangewezen geneesheer deze gegevens enkel inkijkt na ruggespraak met de geneesheer verantwoordelijk voor het bewaren van de gegevens. In dezelfde geest dient ook het ontwerp van verslag van de audit onder de geneesheren besproken te worden en dit des te meer daar de externe audit als vermeld in het schrijven van de directeur-generaal het optimaliseren van de registratie van MKG beoogt.