keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische raad

De Nationale Raad kreeg kennis van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad. Gelet op de talrijke deontologische aspecten die hierbij ter sprake komen, heeft de Nationale Raad op 13 april 1987 aan de Voorzitter van de Paritaire Commissie Geneesheren‑Ziekenhuizen om mededeling verzocht van de meest recente tekst van bedoeld ontwerp‑besluit ten einde hierover een advies te kunnen uitbrengen.

Op 10 juni 1987 wordt door het Bureau van de Nationale Raad in dat verband onderstaande brief gericht aan de heer Van Daele, Voorzitter van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren‑Ziekenfondsen:

De Nationale Raad wenst in verband met het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raden, volgende opmerkingen te maken:

  1. De medische raad moet overeenkomstig artikel 170 van de Code van geneeskundige Plichtenleer worden gekozen door geneesheren die bij de werking van de instelling zijn betrokken.
  2. Hieruit volgt dat de samenstelling van de medische raad representatief moet zijn voor die geneesheren.
  3. Een samenstelling waarbij diensthoofden obligaat van deze medische raad moeten deel uit maken, is strijdig met dit principe.
  4. De samenstelling van de medische raad moet gebeuren volgens formules die rekening houden met de specifieke kenmerken van de verschillende ziekenhuizen.