keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische raden in kleine ziekenhuizen

In art. 5, § 5, van het KB van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen wordt bepaald : "Wanneer een ziekenhuis minder dan zes ziekenhuisgeneesheren telt, vormen die geneesheren de Medische Raad, zonder enige andere formaliteit."
Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten (V.B.S.) meent dat men in dergelijke kleine instellingen waar de leden van de medische raad niet verkozen zijn moeilijk kan spreken van een werkelijke vertegenwoordiging van de ziekenhuisgeneesheren en van een mandaat. Het V.B.S. wijst erop dat elke ziekenhuisgeneesheer in dit geval rechtstreeks betrokken is bij de besprekingen betreffende de algemene regeling van de rechtsverhoudingen, de eventuele typecontracten of typebepalingen en de individuele overeenkomst van een collega, waarbij de vraag gesteld kan worden of dit ethisch verantwoord is.

Advies van de Nationale Raad :

Hij [De Nationale Raad] ziet geen mandaat-onderscheid tussen de al dan niet verkozen leden van de medische raad en is derhalve van oordeel dat de met toepassing van artikel 5, § 5, van het Koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, aangewezen leden (wel) een wettelijk algemeen vertegenwoordigend mandaat hebben, met al de daaraan verbonden rechten en plichten, zoals dit ook het geval is voor de leden van een medische raad die overeenkomstig het artikel 8 van het vermelde Koninklijk besluit zonder verkiezing worden aangewezen.

Wanneer zich een specifiek probleem voordoet kan de belanghebbende arts zich tot zijn provinciale raad van inschrijving wenden.