keyboard_arrow_right
Deontologie

Aanbevelingen voor artsen werkzaam in een ziekenhuisgroepering, -fusie of -associatie

Op verzoek van een provinciale raad en na voorbereidende studie in een Commissie van de Nationale Raad van de problemen waarmee artsen worden geconfronteerd ter gelegenheid van de fusie en groepering van ziekenhuizen, worden onderstaande aanbevelingen uitgevaardigd:

Aanbevelingen voor de artsen werkzaam in een ziekenhuisgroepering, -fusie of -associatie

 1. Ziekenhuisgroeperingen, in hun verschillende vormen, hebben tot doel de kwaliteit van de geneeskunde en de organisatie van de gezondheidszorg te verbeteren. De artsen dienen zich in te zetten voor de realisatie van deze doelstellingen.
 2. De Nationale Raad wijst terzake op de belangrijke rol van de hoofdgeneesheer, van de Medische Raad en van het Medisch Comité, opgericht door de nieuwe structuur. Zij waken over de naleving van alle deontologische regels die van toepassing zijn op deze nieuwe situaties.
 3. Indien een arts door een fusie, groepering of associatie de geneeskunde op verscheidene plaatsen dient uit te oefenen, moet hij ervoor zorgen dat op elke site een sluitende continuïteit van de verzorging verzekerd wordt. Hij moet zijn provinciale raad daarover inlichten, die bevoegd is dit na te gaan.
  Hij moet erover waken dat waar hij werkt, alle voorwaarden van kwaliteit, toezicht en continuïteit van de zorgen vervuld zijn. Is dit niet het geval, dan moet hij de patiënt en zijn familie evenals de verantwoordelijke instanties van de nieuwe entiteit daarvan in kennis stellen.
 4. Het is essentieel efficiënte wachtdiensten te organiseren.
  Wanneer de wacht op meerdere plaatsen verzekerd moet worden, dient eventueel in een ontdubbeling of in een achterwacht te worden voorzien.
 5. In geval van centralisatie van functies zoals klinische biologie en ziekenhuisapotheek, moeten de artsen ervoor zorgen dat op elke plaats waar zorg wordt verstrekt voldoende materiaal en personeel aanwezig blijven om elke voor de patiënt nadelige vertraging te voorkomen.
 6. De vrije artsenkeuze door de patiënt moet bewaard worden. Hiervoor dienen een duidelijke informatie en documentatie over de structuur en de werking van de nieuwe entiteit verstrekt te worden.
 7. Teneinde de continuïteit van de verzorging te waarborgen dient de informatie die noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de wacht steeds ter beschikking gehouden te worden van de dienstdoende artsen. Dit geldt in het bijzonder voor de informatie over de patiënten die hen onbekend zijn. Ieder arts is verplicht zijn dienstdoende collega de relevante informatie te verschaffen met betrekking tot de patiënten in behandeling.
 8. De artsen van gefuseerde ziekenhuizen dienen te streven naar een centraal medisch dossier. Hierbij dienen zij er enerzijds voor te zorgen dat elke voor de verzorging nuttige inlichting ter beschikking is en er anderzijds op toe te zien dat de vertrouwelijkheid nageleefd wordt, gezien het toegenomen aantal interveniënten. Dit geldt zowel voor informatie uit het klassieke dossier als op een elektronische drager.
 9. In geval van herstructurering van een dienst, gepaard gaande met ontslagen van artsen en daaruit voortvloeiende vacatures en benoemingen, is het de plicht van de gegadigde arts contact op te nemen met zijn collega('s) die de functie dien(t)(en) te verlaten.
 10. De artsen werkzaam in deze nieuwe samenwerkingsvormen moeten de voor een goede werking noodzakelijke overeenkomsten opstellen en deze voorleggen aan de bevoegde provinciale ra(a)d(en).