keyboard_arrow_right
Deontologie

Stopzetting van werkzaamheden in het ziekenhuis – Recht op afschrift van de medische ziekenhuisdossiers

De Nationale Raad heeft onderzocht of een arts die zijn werkzaamheden in een ziekenhuis stopzet een afschrift mag ontvangen van het medisch ziekenhuisdossier van alle patiënten die hij binnen het ziekenhuis in behandeling of in observatie heeft gehad, zonder uitdrukkelijke en individuele toestemming van deze patiënten.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 20 september 2014 heeft de Nationale Raad onderzocht of een arts die zijn werkzaamheden in een ziekenhuis stopzet een afschrift mag ontvangen van het medisch ziekenhuisdossier1 van alle patiënten die hij binnen het ziekenhuis in behandeling of in observatie heeft gehad, zonder uitdrukkelijke en individuele toestemming van deze patiënten.

1° De inlichtingen in het medisch ziekenhuisdossier zijn niet beperkt tot de gegevens betreffende de behandeling door de ziekenhuisarts die er een afschrift van wenst te ontvangen.

Zelfs al is de mededeling van medische gegevens gewettigd door de continuïteit van de zorg, ze dient altijd beperkt te zijn tot de inlichtingen die noodzakelijk en relevant zijn binnen het specialisme en het handelingsgebied van de betrokken arts (proportionaliteits- en finaliteitsbeginsel).

De overdracht van medische gegevens in het kader van de continuïteit van de zorg dient te gebeuren in het belang van de patiënt om de hem toegediende zorg te optimaliseren.

2° Het, geheel of gedeeltelijk, kopiëren van het medisch ziekenhuisdossier vormt een verwerking van persoonsgegevens2.

In verband met de persoonsgegevens betreffende de gezondheid is een dergelijke verwerking slechts toegelaten in de in de wet opgesomde omstandigheden, met name wanneer de betrokkene schriftelijk heeft toegestemd in een dergelijke verwerking3 of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen4.

Wanneer een arts zijn werkzaamheden in een ziekenhuis stopzet, kan hij niet voorspellen welke patiënten hem zullen blijven raadplegen op zijn nieuwe werkplaats. De arts kan zich dan ook moeilijk beroepen op de continuïteit van de zorg5 om zijn verzoek te verantwoorden om een afschrift te verkrijgen van het medisch dossier van alle patiënten die hij in behandeling of in observatie heeft gehad toen hij werkzaam was in het ziekenhuis, tenzij hij beschikt over de schriftelijke toestemming van iedere patiënt die hij dient te bezorgen aan de hoofdarts van de inrichting.

1.in de betekenis van artikel 25 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, en van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen.
2.in de betekenis van artikel 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
3.artikel 7, § 2, a, van de voornoemde wet van 8 december 1992
4.artikel 7, § 2, j, van de voornoemde wet van 8 december 1992
5.artikel 7, § 2, j, van de voornoemde wet van 8 december 1992