keyboard_arrow_right
Deontologie

Ziekenhuisapotheek

Een geneesheer brengt de Nationale Raad op de hoogte van de zorgen die hij zich maakt over een Koninklijk Besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om te worden erkend. Dit Besluit kent de ziekenhuisapotheker namelijk verschillende bevoegdheden toe die hem ertoe zouden kunnen aanzetten medische handelingen uit te voeren. De geneesheer haalt in dit opzicht de toekenning van "het organiseren van de farmacovigilantie" aan.
Artikel 9 5° van het K.B. bepaalt dat de farmacovigilantie uitgevoerd moet worden in samenwerking met het medisch corps. Voorts blijkt uit de verduidelijkingen die in dit artikel aangebracht zijn dat de wetgever erop bedacht geweest is geen inbreuk te plegen op artikel twee van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de geneeskunst en inzonderheid betreffende de onwettige uitoefening van de geneeskunde. In de loop van de discussie worden nog enkele andere artikels van het Besluit bestudeerd. Tevens stelt men vast dat de Franse en de Nederlandse tekst van dit Koninklijk Besluit op verscheidene plaatsen niet met elkaar in overeenstemming zijn.

Advies van de Nationale Raad (19 oktober 1991):

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 oktober 1991 kennis genomen van uw brief van 17 april 1991 betreffende het K.B. 750 van 4 maart 1991 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van de ziekenhuisapotheek, en op het K.B. 751 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend.

De Nationale Raad meent dat er vooralsnog geen aanleiding is om tussen te komen in verband met de door U naar voor gebrachte beschouwingen, die wellicht deels beïnvloed zijn door meerdere verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst van het kwestieuze Koninklijk Besluit. Tot op heden hebben zich geen praktische moeilijkheden voorgedaan die de tussenkomst van de Nationale Raad zouden noodzaken.