keyboard_arrow_right
Deontologie

Aids en verzekeringen

Het rapport dat in de vergadering van 7 mei 1988 aan de Nationale Raad werd voorgelegd wordt definitief goedgekeurd.

Advies van de Nationale Raad:

Wij hebben kennis genomen van Uw brief van 14 maart 1988 m.b.t. de HlV‑test die op verzoek van een verzekeringsmaatschappij bij patiënten wordt uitgevoerd.

Vanuit ethisch oogpunt stelt deze situatie weinig problemen. De patiënt mag slechts aan een onderzoek of een behandeling worden onderworpen op voorwaarde dat hij daarmee instemt. Ook voor een eventuele bloedafname is bijgevolg die toestemming vereist.

De resultaten van een onderzoek mogen vanzelfsprekend slechts aan de patiënt zelf worden medegedeeld en aan niemand anders, ongeacht de redenen. Bijgevolg mogen de resultaten van een positieve HlV‑test alleen door de patiënt zelf aan zijn verzekeringsmaatschappij worden medegedeeld. Het behoort de arts om de patiënt over de gevolgen van een dergelijke mededeling voor te lichten.

Wat de houding betreft van de adviserende geneesheer of de geneesheer die door een verzekeringsmaatschappij wordt aangesteld, is het evident dat de arts verplicht is de patiënt over zijn functie in te lichten en hem ervan te verwittigen dat hij ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij niet door de zwijgplicht is gebonden. Deze test mag, evenmin als andere testen of onderzoekingen, niet worden uitgevoerd zonder dat de patiënt wordt verwittigd of ingelicht. Indien de patiënt met de voorgenomen test instemt, deelt de arts het resultaat mee aan de patiënt en aan de verzekeringsmaatschappij die hem met de opdracht heeft belast.