keyboard_arrow_right
Deontologie

Aids en verzekeringen

De Nationale Raad zet de bespreking voort van de adviesaanvraag vanwege een provinciale raad waarover eerder verslag werd uitgebracht naar aanleiding van de vergadering van 16 april 1988 (zie blz. 15).

Samengevat komt het hierop neer: een verzekeringsmaatschappij vraagt aan de geneesheren of zij bereid zijn om bij kandidaat‑verzekerden een bloedproef te doen met het oog op het opsporen van AIDS.

Een ontwerp‑akkoord dat aan de Raad wordt overgelegd wordt in zijn geheel aanvaard en zal, nadat de gevraagde wijzigingen werden aangebracht, op de volgende vergadering van de Nationale Raad ter goedkeuring worden voorgelegd.