keyboard_arrow_right
Deontologie

Contactlenzen

Mag, wanneer uit een onderzoek gebleken is dat geen contraindicaties bestaan tegen contactlenzen, de geneesheer aan de patiënt het voor het bekomen van deze lenzen vereiste voorschrift weigeren ?

De betrokken arts beweert dat hij enkel een voorschrift aflevert ingeval de lenzen aangekocht worden door bemiddeling van het labo waarmede hij samenwerkt en voor zower de patiënt tijdens de aanpassingsperiode onder zijn medische begeleiding blijft.

Nadat het advies terzake werd ingewonnen van vertegenwoordigers van de oftalmologen en opticiens, heeft de Nationale raad in zijn vergadering van 15 maart 1980 het volgende advies uitgebracht:

Omwille van de inconveniënten en de eventuele gevaren waaraan het oog kan worden blootgesteld bij inadequaat dragen van contactlenzen, betaamt het dat het voorschrift, de keuze en de aanpassing van deze prothese aan een geneesheer oogarts worden voorbehouden en deze eveneens met de controle erop wordt belast.

De levering van de prothese maakt evenwel geen deel uit van de aanpassing en is al evenmin een medische verstrekking. Wanneer de geneesheer het nuttig oordeelt zelf de prothese te leveren, mag deze levering hem geen winst opleveren. Indien de patiënt erop aandringt een voorschrift te bekomen moet de geneesheer hem dit afleveren aangezien de patiënt in principe vrij is zich, met het oog op de levering van contactlenzen, tot de persoon van zijn keuze te wenden.