Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Beroepsgeheim van de arts

print
22/09/1993
Artikel 68

(Gewijzigd op 22 september 1993)

§1. Voor de uitvoering van een levensverzekeringscontract zal de arts, die het bericht van overlijden heeft ingevuld, desgevraagd een verklaring nopens de doodsoorzaak toezenden aan de met naam aangeduide adviserend arts van de verzekeraar, mits deze laatste aantoont de voorafgaande toestemming van de verzekerde daartoe te bezitten.

§2. Verklaringen nopens de omstandigheden en de oorzaak van het overlijden ten behoeve van het Fonds voor de Beroepsziekten of van de Verzekeringsmaatschappij voor Arbeidsongevallen, zullen desgevraagd aan de met naam aangeduide adviserend arts van het F.B.Z. of van de Verzekeringsmaatschappij voor Arbeidsongevallen worden toegezonden door de arts die het bericht van overlijden heeft ingevuld.

Oudere versies
01/01/1975

Inzake levensverzekeringen mag de behandelende arts, rechtstreeks noch onrechtstreeks aan de verzekeraar of aan de arts-adviseur van een verzekeringmaatschappij, inlichtingen verstrekken met betrekking tot de doodsoorzaak van een verzekerde.