Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Overeenkomsten met niet-artsen, uitvindingen en octrooien

print
16/04/1994
Artikel 176

De uitvinding van diagnostische of therapeutische procédés of de verbetering ervan verleent nooit een recht op exclusief gebruik.

Op een uitvinding, die vatbaar is voor industriële of commerciële uitbating in de gezondheidszorg, kan een octrooi genomen worden op naam van een arts, mits eerbiediging van de wetten en van de medische ethiek.

Oudere versies
01/01/1975

Niemand mag zich de ontdekking of de verbetering van diagnostische of therapeutische aanwinsten die uitsluitend tot het gebied van de wetenschap behoren, persoonlijk toeëigenen.
Niettemin mag elke ontdekking, die vatbaar is voor uitbating in de industrie of de handel met medische of farmaceutische doeleinden, gebrevetteerd worden op naam van de arts.