Code van medische deontologie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

print
31/12/2021
Artikel 1

De medische deontologie omvat de basisbeginselen en gedragsregels die iedere arts in het belang van het individu en de maatschappij eerbiedigt en als leidraad neemt bij de uitoefening van zijn beroep.

1. Algemeen

De nationale raad van de Orde der artsen heeft de wettelijke bevoegdheid om de Code van medische deontologie op te stellen.

De medische deontologie is het geheel van beginselen, gedragsregels en gebruiken die de arts moet eerbiedigen en als leidraad nemen bij de uitoefening van het artsenberoep. Zij beoogt in het belang van de patiënt, de volksgezondheid en het algemeen welzijn te waken over de handhaving van de morele integriteit van het beroep, de correcte invulling van de professionele autonomie, de kwaliteit van de zorg, het vertrouwen van de burger in de arts en de bijzondere vertrouwensrelatie van de arts met zijn patiënten.

De medische deontologie omvat verplichtingen voor de arts die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het artsenberoep. De arts moet professioneel en kwaliteitsvol handelen in het belang van zijn patiënten. Dit veronderstelt beroepsbekwaamheid, empathie, integriteit en verantwoordelijk gedrag binnen een zorgverleningsstelsel ingegeven door solidariteit.

De medische deontologie dwingt de arts kritisch na te denken bij de invulling van de verwachtingen van de patiënt en de maatschappij. Die verwachtingen kunnen tegenstrijdig zijn.

De medische deontologie en de ethiek helpen de arts om een correcte medische beslissing te nemen in samenspraak met de patiënt en zo nodig na multidisciplinair overleg.

In een snel evoluerende wereld is de medische deontologie geen statisch gegeven. Het omschrijven ervan vereist reflectie en overleg met alle geledingen van de maatschappij. De in de Code opgesomde regels zijn niet beperkend. Een feit kan een disciplinaire inbreuk uitmaken, zelfs als dit niet uitdrukkelijk opgenomen is in de Code.

De Code van medische deontologie 2018 is opgebouwd op basis van vier pijlers: professionaliteit, integriteit, respect en verantwoordelijkheid.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

code van medische deontologie - medische plichtenleer


Oudere versies