Code van medische deontologie

Hoofdstuk 4: Integriteit

print
31/12/2023
Artikel 31

De arts mag de kwaliteit van de zorg voor de patiënt niet laten afhangen van zijn persoonlijke overtuiging.

1. Algemeen

De kwaliteit van en de toegang tot de zorg mogen niet lijden onder de persoonlijke opvattingen van de arts (in tegenstelling tot het professionele oordeel dat onder de therapeutische vrijheid valt)

De arts dient zich objectief, onbevooroordeeld en neutraal op te stellen. Enkel zo kan een vertrouwensrelatie ontstaan tussen hem en de patiënt, die fundamenteel is voor kwaliteitsvolle zorg.

Een gewetensbezwaar tegen het uitvoeren van bepaalde medische handelingen is slechts aanvaardbaar met eerbied voor de wet. In dat geval heeft de arts de professionele verantwoordelijkheid de patiënt op tijd in te lichten en hem te oriënteren naar een andere arts. In het kader van een multidisciplinaire behandeling dienen de medische medewerkers en de andere gezondheidszorgberoepsbeoefenaars eveneens tijdig te worden betrokken.

Twee situaties vereisen speciale aandacht.

De arts die weigert zijn medewerking te verlenen aan een vrijwillige zwangerschapsafbreking, heeft de wettelijke plicht de patiënt tijdens de eerste consultatie in kennis te stellen van deze weigering, de patiënt door te verwijzen naar een andere arts of een centrum voor zwangerschapsonderbreking en het patiëntendossier naar de andere arts door te sturen.

De arts die weigert het euthanasieverzoek toe te passen, heeft de wettelijke plicht dit tijdig aan de patiënt of de eventuele vertrouwenspersoon te laten weten waarbij hij de redenen van zijn weigering toelicht. Berust zijn weigering op een medische grond, dan wordt die in het patiëntendossier opgetekend. De weigerende arts heeft de deontologische plicht de patiënt door te verwijzen naar een andere arts. Hij deelt, op verzoek van de patiënt of de vertrouwenspersoon, het patiëntendossier mee aan de nieuwe arts.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

abortus - continuïteit van de zorg - euthanasie - kwaliteit van de zorg - palliatieve zorg - persoonlijke overtuiging van de arts - zwangerschapsafbreking

Oudere versies