Code van medische deontologie

Hoofdstuk 4: Integriteit

print
30/06/2020
Artikel 35

De arts heeft wegens niet-betaling van erelonen of kosten geen retentierecht op de gezondheidsgegevens of op het patiëntendossier.

1. Algemeen

De niet-betaling van de erelonen en de retentie van het patiëntendossier zijn twee zaken die niet verenigbaar zijn. Er is een duidelijke scheidingslijn tussen deze twee elementen: indien de patiënt erelonen is verschuldigd, heeft de arts niet het recht om de medische informatie waarover hij beschikt, in te houden.

Het patiëntendossier is geen eigendomsgoed in de betekenis van het burgerlijk recht. Het is ook geen handelsgoed. Alleen al vanuit juridische gezichtshoek is het retentierecht van het patiëntendossier dus ontoelaatbaar.

Bovendien kan dergelijke retentie-ingesteldheid de gezondheid van de patiënt in gevaar brengen; het recht van de patiënt op continuïteit van de zorg kan niet worden afgewogen op grond van de schuld die hij heeft bij de arts.

Tot slot geeft de wet betreffende de rechten van de patiënt deze laatste het recht op inzage in zijn patiëntendossier en op een afschrift ervan (de kosten van de kopieën zijn ten laste van de patiënt). Dit recht kan niet worden opgeheven door het feit dat de patiënt in gebreke is gebleven bij de betaling van de erelonen van de arts.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

eigendom van patiëntendossier - erelonen - honoraria

Oudere versies