Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Professionaliteit

print
30/06/2023
Artikel 12

De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten afsluiten.

De arts vermijdt elke vorm van collusie.

De arts is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor zijn medisch handelen.

De arts zorgt ervoor dat zijn beroepsuitoefening en de organisatie van de professionele samenwerking stroken met de bepalingen van de medische deontologie. Hij legt die afspraken schriftelijk vast.

1. Algemeen

Als algemene regel voor samenwerkingsovereenkomsten geldt dat de arts persoonlijk verantwoordelijk is op deontologisch vlak: alle deontologische regels zijn van toepassing.

De gekozen samenwerkingsvorm en haar doel moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen.

De evolutie van de geneeskunde vereist meer samenwerking. Multi-, intra- en extramurale praktijken zijn frequent en betekenen een meerwaarde voor de arts en de patiënt.

De arts hoeft niet langer elk ontwerp en definitieve versie van statuten, huishoudelijk reglement, of oprichtingsakte van een vennootschap of vereniging, of elk ontwerp en definitieve versie van overeenkomst, vooraf ter goedkeuring over te leggen aan zijn provinciale raad. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen van die stukken.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

cliënteel - collusie - commercialisatie van de geneeskunde - contracten - artsenassociaties - professionele vennootschappen - samenwerkingsovereenkomsten

Oudere versies