Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Professionaliteit

print
31/12/2023
Artikel 14

De arts die de geneeskunde niet meer mag uitoefenen, neemt maatregelen om de continuïteit van de zorg te verzekeren. Hij brengt de Orde hiervan schriftelijk op de hoogte.

De arts deelt de collega's waarmee hij samenwerkt, alle disciplinaire, burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve beslissingen mee die een weerslag kunnen hebben op hun professionele relatie.

1. Algemeen

De patiënten van een disciplinair geschorste arts mogen geen nadeel ondervinden door de onbeschikbaarheid van deze laatste. Daarom dient hij concrete maatregelen te nemen om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Er dient aan te worden herinnerd dat door een geschorste arts verstrekte zorg niet terugbetaald wordt door het RIZIV.

De arts laat zich gedurende de verbodsperiode vervangen door een of meerdere artsen met dezelfde wettelijke bevoegdheid. Hij verwittigt de provinciale raad waarbij hij is ingeschreven.

Wanneer de arts de zorgcontinuïteit niet garandeert of zijn sanctie niet respecteert, kan hij opnieuw het voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure. Eveneens kan hij hiervoor burgerlijk aansprakelijk worden gesteld.

Het is aangeraden dat de arts zijn patiënten informeert over zijn onbeschikbaarheid, bijvoorbeeld via zijn secretariaat, en hun voorstelt een bepaalde collega of een bepaald medisch centrum te consulteren.

De plichten inzake collegialiteit en loyauteit impliceren eveneens dat de arts die het voorwerp uitmaakt van een tuchtrechtelijke, burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve beslissing erover waakt dat deze geen weerslag heeft op de collega's waarmee hij samenwerkt.

Een geschorste arts mag niet deelhebben in de honoraria van prestaties door zijn collega's in zijn afwezigheid. De statuten of het huishoudelijk reglement van het samenwerkingsverband voorzien in een regeling wat betreft de deelname in de kosten ingeval een arts een genoemde beslissing oploopt.

De geschorste ziekenhuisarts brengt de hoofdarts van de instelling op de hoogte, in het bijzonder aangezien deze de plicht heeft om de wachtdienst binnen de instelling te organiseren en aangezien hij beschikt over een volmacht voor de ondertekening van RIZIV-getuigschriften. De geschorste huisarts brengt zijn huisartsenkring die instaat voor de organisatie van de permanentie op de hoogte.

Opmerking: de artikelen 44 tot 63 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (Kwaliteitswet) werden grondig gewijzigd door de artikelen 2 tot 21 van de wet van 30 juli 2022 tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

De gewijzigde artikelen 55, 56, 57, 58 en 58/1 van de Kwaliteitswet herdefiniëren de maatregelen die door de Toezichtcommissie kunnen worden opgelegd.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - links

Artseneed - Orde der artsen (België) (versie november 2021)

5. Trefwoorden

administratieve geldboete - discipline - provinciale geneeskundige commissie - schorsing (naar aanleiding van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling) - Toezichtcommissie - verbeterplan - visum

Oudere versies