Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Professionaliteit

print
31/12/2022
Artikel 5

De arts heeft aandacht voor gezondheidspreventie, -bescherming en -promotie.

1. Algemeen

Preventie omvat het geheel van maatregelen zowel binnen als buiten de gezondheidszorg, die tot doel hebben de gezondheid van de burger te beschermen en te bevorderen door ziekte en gezondheidsproblemen te voorkomen.

De arts neemt deel aan programma's voor gezondheidspreventie, -bescherming en -promotie.

Een preventieprogramma is een wetenschappelijk onderbouwd systematisch aanbod ten aanzien van een welomschreven doelgroep, gericht op het voorkomen, tijdig opsporen of vroeg behandelen van gezondheidsrisico's of ziekten, met het oog op gezondheidswinst of een efficiënt preventief en curatief gezondheidsbeleid.

De arts moet voor preventiemaatregelen handelen volgens de huidige stand van de wetenschap.

De screenings- en gezondheidsbilans moeten uitgevoerd worden conform gevalideerde aanbevelingen.

De arts moet bij het nemen van preventieve maatregelen altijd de rechten van de patiënt respecteren.

Preventiemaatregelen kunnen enkel worden genomen in het belang van de individuele patiënt, een groep patiënten of in het belang van de volksgezondheid. Ze kunnen niet het voorwerp uitmaken van een publicitair of commercieel doel.

De arts moet bij de organisatie en de uitvoering van preventiemaatregelen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, rekening houden met de privacyregelgeving.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - links

5. Trefwoorden

arbeidsgeneeskunde - besmettelijke aandoening - gezondheidspromotie - gezondheidsvoorlichting en -opvoeding - overdraagbare ziekten - preventieve geneeskunde - profylaxe - schoolgeneeskunde - sensibilisering - volksgezondheid

Oudere versies