Code van medische deontologie

Hoofdstuk 2: Professionaliteit

print
30/06/2023
Artikel 6

De arts is zich bewust van de grenzen van zijn kennis en zijn mogelijkheden.

De arts vraagt, in het belang van de patiënt, het advies van collega's en andere gezondheidszorgbeoefenaars. Zo nodig stelt hij de patiënt voor hem te verwijzen naar een andere gekwalificeerde gezondheidszorgbeoefenaar.

De arts aanvaardt slechts de patiënten die hij, volgens de huidige stand van de wetenschap, gewetensvol, zorgvuldig en respectvol kan verzorgen.

1. Algemeen

1.1 Grenzen van kennis en mogelijkheden

De arts vraagt, indien hij dit nodig acht, het advies van collega's of andere gezondheidszorgbeoefenaars.

Elke beoefenaar van een gezondheidszorgberoep heeft de verantwoordelijkheid om de patiënt te verwijzen naar een andere ter zake bevoegde beoefenaar van een gezondheidszorgberoep wanneer de gezondheidsproblematiek waarvoor een tussenkomst is vereist de grenzen van het eigen competentiegebied overschrijdt. De gezondheidszorgbeoefenaar vermeldt de verwijzing in het patiëntendossier.

De multi- of interdisciplinaire aanpak van de gezondheidszorg draagt bij tot een kwaliteitsvolle praktijkvoering voor de patiënt. Binnen een multidisciplinair team is elke actor complementair en verantwoordelijk.

1.2 Aanvaarden van patiënten

De arts is verantwoordelijk voor het verstrekken van kwaliteitsvolle geneeskunde aan elk van zijn patiënten. Het is deontologisch onaanvaardbaar dat een arts door te veel patiënten te behandelen de individueel geboden kwaliteit van de zorg niet meer kan garanderen. Daarom mag hij weigeren nieuwe patiënten te aanvaarden. De patiënt moet naar behoren worden geïnformeerd over deze weigering en moet door de arts worden doorverwezen naar een andere arts (cf. art. 32, CMD 2018).

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

bevoegdheid van de arts - consult - multidisciplinaire zorg - patiëntenstop - second opinion - vertrouwensrelatie arts-patiënt


Oudere versies