Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Respect

print
31/12/2023
Artikel 17

De arts eerbiedigt de menselijke waardigheid en de autonomie van de patiënt.

1. Algemeen

De patiënt heeft recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking. In overleg met de patiënt gaat de arts zijn zorgbehoefte na en biedt professioneel verantwoorde en competente zorg aan in diens belang.

Vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid zijn de hoekstenen van de arts-patiëntrelatie (cf. artt. 8, 16, 30, CMD 2018).

Eerbied voor de menselijke waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt weerspiegelt zich binnen de arts-patiëntrelatie in een gezamenlijke besluitvorming ("shared decision making") De patiënt ontwikkelt zijn autonomie binnen de vertrouwensrelatie met zijn behandelende arts(en) die hem als experten begeleiden in een proces van kwaliteitsvolle zorg.

In een context van "patient-empowerment" wordt de patiënt aangemoedigd om zelf actief verantwoordelijkheid te nemen in zijn zorgproces. Naarmate de patiënt zelf in staat is meer of minder zijn recht op autonomie uit te oefenen, past de arts zijn begeleiding aan rekening houdend met diens situatie en behoeften. De arts staat de patiënt op verantwoorde wijze bij en stuurt hem. Dit betekent niet dat de arts in plaats van de patiënt mag beslissen of zijn mening mag opdringen. In een optimale vertrouwelijke arts-patiëntrelatie dragen zowel de arts als de patiënt een verantwoordelijkheid.

De patiënt kan zijn autonomie evenwel slechts uitoefenen binnen de door de samenleving uitgetekende krijtlijnen, o.m. de beschikbare middelen, de maatschappelijke evoluties, etc. (art. 41, CMD 2018).

De arts respecteert de autonomie van de patiënt, zonder echter afbreuk te doen aan zijn professionele onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij (art. 7, CMD 2018).

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

autonomie van de patiënt - dwangbehandeling - patiënt-empowerment - waardigheid van de patiënt - zelfbeschikkingsrecht van de patiënt

Oudere versies