Code van medische deontologie

Hoofdstuk 3: Respect

print
30/06/2022
Artikel 27

De arts eerbiedigt de finaliteit en de proportionaliteit bij de verwerking van gezondheidsgegevens.

De arts bezorgt op verzoek of met toestemming van de patiënt aan een andere gezondheidszorgbeoefenaar relevante informatie en gegevens.

1. Algemeen

De arts verzamelt en verwerkt gezondheidsgegevens, die overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming onder een bijzondere categorie van persoonsgegevens vallen. De arts neemt de nodige maatregelen ter beveiliging van deze data en respecteert het recht op privacy van de patiënt.

Omdat het gaat om gevoelige informatie, verwerkt de arts enkel deze persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van het vooropgestelde doel waarvoor hij ze verzamelt, bijvoorbeeld de verstrekking van gezondheidszorg, de uitoefening van preventieve of arbeidsgeneeskunde, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, enz.

De gezondheidsgegevens van de patiënt worden enkel gedeeld in de context van de gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie de patiënt een behandelrelatie heeft. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is ter verwezenlijking van het vooropgestelde doel van de andere zorgverlener. De gezondheidsgegevens worden gedeeld op verzoek van de (andere) behandelende zorgverlener met akkoord van de patiënt of op verzoek van de patiënt.

Opmerking: artikel 36 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg bepaalt dat nuttige en noodzakelijke informatie enkel kan worden meegedeeld aan een andere gezondheidszorgberoepsbeoefenaar mits voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de patiënt. Dit artikel is in werking getreden op 1 juli 2022.

De arts dient de gezondheidsgegevens naar een andere gezondheidszorgbeoefenaar door te sturen via een beveiligd kanaal.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) houdt de arts een register van de verwerkingsactiviteit bij waarin hij beschrijft welke persoonsgegevens hij verzamelt, waarom hij deze verwerkt, hoelang hij deze bijhoudt en hoe hij deze doorstuurt en beveiligt.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

beroepsgeheim - consent (informed-) - dossier (medisch-) - GDPR - gedeeld beroepsgeheim - persoonlijke levenssfeer

Oudere versies