Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Verantwoordelijkheid

print
30/06/2023
Artikel 39
Commentaarnavigate_next
De arts verstrekt de vereiste zorg aan wie in nood verkeert. Hij neemt de nodige veiligheidsmaatregelen in acht voor zichzelf en anderen.
30/06/2022
Artikel 40
Commentaarnavigate_next
De arts gebruikt de toegangsplatformen voor medische gegevens ter beschikking gesteld of gevalideerd door de publieke overheid.
31/12/2023
Artikel 41
Commentaarnavigate_next
De arts gebruikt verantwoord de middelen van de maatschappij. Hij doet geen onnodig dure of overbodige onderzoeken, behandelingen of verstrekkingen, zelfs niet op vraag van de patiënt.
30/06/2023
Artikel 42
Commentaarnavigate_next
De behandelende arts licht de arts van de verzekeringsinstelling adequaat en conform de wettelijke vereisten in over de gezondheidstoestand van de patiënt die een sociaal voordeel aanvraagt. De arts van de verzekeringsinstelling houdt rekening met alle informatie die hij krijgt en waartoe hij toegang heeft.
30/06/2023
Artikel 43
Commentaarnavigate_next
De arts met een deskundige, adviserende of controlerende opdracht voert deze uit volgens de wettelijke regels, de deontologische principes, met respect voor de betrokkene en met inachtneming van de beperkingen eigen aan zijn opdracht en functie. Deze opdrachten zijn onverenigbaar met die van behandelend arts. De behandelende arts kan zijn patiënt in deze procedures bijstaan als persoonlijke raadgever. De arts deelt de betrokkene vooraf de hoedanigheid mee waarin hij optreedt.
31/12/2022
Artikel 44
Commentaarnavigate_next
De arts-gerechtsdeskundige vervult zijn opdracht binnen de grenzen van zijn vak- en beroepsbekwaamheid en in volle onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit. Hij houdt zich strikt aan de hem toevertrouwde opdracht. De behandelende arts geeft de patiënt ter attentie van de arts- gerechtsdeskundige enkel die informatie die deze nodig heeft voor zijn opdracht.
31/12/2023
Artikel 45
Commentaarnavigate_next
De arts beschermt bij experimenten op mensen, boven alle andere overwegingen, de belangen van de deelnemers, in het bijzonder deze van kwetsbare proefpersonen. De arts-onderzoeker vraagt de expliciete, schriftelijke, vrije en geïnformeerde toestemming van de deelnemer of van zijn vertegenwoordiger. Hij respecteert op elk ogenblik de intrekking van die toestemming. De arts-onderzoeker bewaart zijn onafhankelijkheid tegenover de opdrachtgever.