Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Verantwoordelijkheid

print
30/06/2023
Artikel 42

De behandelende arts licht de arts van de verzekeringsinstelling adequaat en conform de wettelijke vereisten in over de gezondheidstoestand van de patiënt die een sociaal voordeel aanvraagt. De arts van de verzekeringsinstelling houdt rekening met alle informatie die hij krijgt en waartoe hij toegang heeft.

1. Algemeen

De "adviserend arts" is de wettelijke benaming van de verzekeringsarts in de verplichte verzekering (Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, hierna: VGVU-wet, artikel 153). Zijn bevoegdheden en plichten worden uitvoerig in de wet en uitvoeringsbesluiten beschreven. Hij/zij is beëdigd, en zijn beslissingen kunnen enkel via de Arbeidsrechtbank worden aangevochten en opgeheven. Hij is in dienst van een verzekeringsinstelling en tewerkgesteld binnen een of meerdere ziekenfondsen en heeft vaststellingsbevoegdheid.

De "arts-inspecteur" is eveneens een bij de VGVU-wet bepaalde functie voor beëdigde ambtenaren met een onderzoeks- en adviesfunctie (DGV, DU, FOD...), en die in sommige gevallen ook een vaststellingsbevoegdheid hebben (DGEC).

De "controlerend arts" is de arts die in opdracht van een werkgever de arbeidsongeschiktheid van een werknemer wegens ziekte of ongeval controleert (wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde).

Vele artsen hebben enkel een adviesbevoegdheid (verzekeringsmaatschappijen, deskundigen, e.a.) die men "raadgevend arts / raadsarts / medisch domeindeskundige" noemt.

De artsen van de andere instellingen of -maatschappijen maken het voorwerp uit van artikel 43, CMD 2018.

Elementen uit het patiëntendossier kunnen gebruikt worden voor het evalueren van de voorwaarden om een sociaal voordeel te verkrijgen, met eerbiediging van de regels inzake het beroepsgeheim.

Op vraag van de patiënt vult de behandelend arts de documenten, vereist voor het krijgen van dergelijk voordeel, juist in. De behandelend arts moet zich bekommeren om het belang van zijn patiënt en deze correct inlichten wat het doorgeven van deze gegevens met zich meebrengt.

Ofschoon de beoordeling door de adviserend arts wordt geleid door waarderingscriteria dient deze zijn professionele autonomie en zijn beslissingsonafhankelijkheid te behouden.

De beoordeling dient te gebeuren op basis van relevante en toetsbare informatie. Het dossier moet zorgvuldig en objectief worden opgesteld; het moet volledig en nauwkeurig zijn.

Indien de arts van de verzekeringsinstelling niet voldoende elementen heeft om zijn beslissing te nemen, dient hij aan de patiënt te vragen hem bijkomende informatie te leveren en kan hij contact opnemen met diens behandelende arts.

De adviserend arts van de verzekeringsinstelling is, zoals elke andere arts, gebonden door het beroepsgeheim. Hij moet aan de verzekeringsinstelling uitsluitend zijn besluiten op administratief vlak mededelen.

De adviserend arts van een verzekeringsinstelling heeft ook als opdracht de sociaal verzekerden advies, informatie en sociale begeleiding te verlenen, teneinde ervoor te zorgen dat hun de meest geschikte verzorging en behandeling wordt verleend.

Bij de aangifte van arbeidsongeschiktheid aan de adviserend arts van het ziekenfonds wordt een medisch getuigschrift gevoegd dat de oorzaak en de begin- en einddatum van ongeschiktheid preciseert. De adviserend arts van het ziekenfonds bepaalt de duur van de primaire arbeidsongeschiktheid die recht geeft op de wettelijke vergoedingen.

De behandelend arts kan oordelen zijn patiënt te moeten vergezellen in geval van een evaluatie.

De relatie tussen de arts en de patiënt is gebaseerd op eerbied en vertrouwen. De patiënt uitsluiten uit een gesprek dat over hem gaat, getuigt van een gebrek aan waardering, beknot zijn autonomie en wekt achterdocht. Niets rechtvaardigt het uitsluiten van de patiënt uit de discussie tussen artsen.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

adviserend arts - arbeidsongeschiktheid - behandelend arts - beroepsgeheim - medisch verslag - medisch attest - RIZIV - sociaal voordeel - sociale zekerheid - ziekenfonds - ziekteverzekering

Oudere versies