Code van medische deontologie

Hoofdstuk 5: Verantwoordelijkheid

print
31/12/2022
Artikel 44

De arts-gerechtsdeskundige vervult zijn opdracht binnen de grenzen van zijn vak- en beroepsbekwaamheid en in volle onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit. Hij houdt zich strikt aan de hem toevertrouwde opdracht.

De behandelende arts geeft de patiënt ter attentie van de arts- gerechtsdeskundige enkel die informatie die deze nodig heeft voor zijn opdracht.

1. Algemeen

De arts-gerechtsdeskundige is de arts opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen of aangewezen door de gerechtelijke overheid.

Hij dient zijn opdracht onafhankelijk en objectief te vervullen; bij het formuleren van zijn medische besluiten moet hij enkel volgens zijn geweten handelen, zoals hij onder eed verklaart. Indien hij meent niet over de nodige bekwaamheid of onpartijdigheid te beschikken om zijn opdracht uit te voeren, dient hij die te weigeren. De gerechtsdeskundige is gebonden door een specifieke deontologische code.

Indien het deskundigenonderzoek gepaard gaat met handelingen waarvoor de competentie van verscheidene beroepen vereist is, dient het te worden opgesplitst tussen meerdere deskundigen of dient de aangewezen deskundige de hulp in te roepen van een domeinspecialist.

De arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde kreeg een opleiding in de expertisegeneeskunde.

Het specialisme in verzekeringsgeneeskunde en medische expertise omvat een specifieke opleiding op universitair niveau die met name betrekking heeft op de deontologie en ethiek van de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise. De meeste houders van deze beroepstitel hebben deze verkregen op basis van verworven rechten. De nationale raad dringt erop aan dat de opleiding van de artsen die dit specialisme kiezen effectief een bewustmaking inhoudt van het specifieke karakter van de deontologie en de ethiek van de expertisegeneeskunde, zoals bepaald door de wetgever.

Aangezien de expertisegeneeskunde onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de rechten van de patiënt valt, heeft deze laatste het recht het dossier bijgehouden door de arts-deskundige te raadplegen.

In het kader van een burgerlijke rechtsvordering is de expertise contradictoir, wat met name inhoudt dat de partijen het recht hebben kennis te nemen van elk stuk neergelegd in het kader van de expertise.

In het kader van een strafrechtelijke procedure kan het inzagerecht van de patiënt in het dossier van de deskundige worden gesteld tegenover het principe van het geheim van het onderzoek en de specificiteit van het strafrecht.

De Federale commissie "Rechten van de patiënt" onderscheidt de regels van toepassing op het deskundigenonderzoek in strafzaken in functie van de fases van de strafzaak (vooronderzoek, onderzoek, vonnis) en van de belangen die in het geding zijn (strafvordering en burgerlijke belangen); het komt toe aan de procureur des konings, de onderzoeksrechter of de feitenrechter de inzage in het patiëntendossier dat door de arts-deskundige wordt bijgehouden toe te laten.

2. Adviezen van de nationale raad

3. Wettelijke bepalingen

4. Informatie - Documentatie - Links

5. Trefwoorden

beroepsgeheim - expertisegeneeskunde - gerechtelijke geneeskunde - inzage van patiëntendossier - medisch dossier - medische expertise - onafhankelijkheid van de arts - patiëntendossier - vertrouwensrelatie arts-patiënt - verzekeringsgeneeskunde

Oudere versies