Ethische aspecten

  • Zijn er richtlijnen ingeval de nood aan beademingstoestellen het aanbod overstijgt? (27 maart 2020)

(Onze ref.: 99463)

Elke patiënt heeft, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking, het recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg die beantwoordt aan zijn behoeften. Zolang als mogelijk zal aldus gestreefd worden naar een gelijke behandeling van elke patiënt in nood.

Wanneer de hulpvraag evenwel het hulpaanbod overstijgt, zowel betreffende het aantal zorgverleners, als met betrekking tot de medische apparatuur, is het aangewezen dat het artsenteam op basis van objectieve parameters een beslissing neemt aan wie de schaarse middelen worden toegewezen. Een mogelijke ethische benadering bij schaarste is het "veil of ignorance" van Rawls. In de praktijk komt dit neer op het inschakelen van een onafhankelijk orgaan, bv het ethisch comité van het desbetreffende ziekenhuis.

  • Bestaan er ethische richtlijnen/aanbevelingen ingeval er niet voldoende materiaal beschikbaar is en er een keuze moet worden gemaakt welke patiënt eerst wordt behandeld? (bijgewerkt op 17 april 2020)

(Onze ref.: 99485)

Voor ethische richtlijnen betreffende het maken van keuzes in de zorg verwijst het bureau van de nationale raad naar de volgende documenten:

- de aanbevelingen van de Belgian Society of Intensive care medicine, “ Ethical principles concerning proportionality of critical care during the 2020 COVID-19 pandemic in Belgium “

- de aanbevelingen van de commissie voor ethiek van het universitair ziekenhuis van Leuven, “Ethische aspecten van het maken van keuzes in de COVID-19 crisis”, de dato 17 maart 2020

- Ethical principles and guidance with regard to ethical decisions in pre-hospital and emergency medicine in Belgium during the COVID-19 pandemic. A joint statement of the Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine and the Belgian Resuscitation Council (22 March 2020).

- een artikel van Govind Persad, Alan Wertheimer en Ezekiel J Emanuel, « Principles for allocation of scarce medical interventions », The Lancet, vol. 373, 31 januari 2009

- een document genoemd " quelques repères pour une démarche éthique" (enkele oriëntatiepunten voor een ethische beadering), voorgesteld door Ressort-HERS en overgenomen door het "Collège de Médecine Générale" (CMG) en de "Société Scientifique de Médecine Générale" (SSMG)