Organisatie van de praktijk

  • Kan de praktijk (of de wachtpost) open blijven voor patiënten die vermoedelijk besmet zijn met COVID-19, mits de nodige maatregelen worden genomen (bv. twee aparte wachtzalen)? (bijgewerkt op 11 mei 2020

(Onze ref.: 99465)

De Orde is niet bevoegd om advies te verstrekken over de organisatie van de praktijk noch om de manier van werken te valideren. Het naleven van de aanbevelingen van het College van Huisartsgeneeskunde vormt natuurlijk een zekere validatie op zich.

Het bureau verwijst naar de aanbevelingen van Sciensano (https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures).

  • Mogen medische centra maatregelen nemen ter bescherming van de gezondheid van de artsen die er werken, op basis van leeftijd (bv. 65+ artsen moeten thuisblijven)? Is dit in lijn met de aanbevelingen van de overheid en zijn dergelijke maatregelen discriminerend? (27 maart 2020)

(Onze ref.: 99476)

De nationale raad is niet bevoegd om te interveniëren in de individuele hygiënische maatregelen die worden genomen door medische centra.

  • Kan men (huis)artsen verplichten hun praktijk te sluiten en deel te nemen aan de gemeentelijke triagepost COVID-19? (27 maart 2020)

(Onze ref.: 99480)

Het is aan de bevoegde overheden om eventueel dwingende maatregelen op te leggen aan artsen in de strijd tegen COVID-19.

De nationale raad van de Orde der artsen kan enkel advies verstrekken in verband met de medische deontologie.

  • Mag de arts ‘niet-dringende medische zorg’ blijven verstrekken? (bijgewerkt op 11 mei 2020)

(Onze ref.: 99520)

Sedert 14 maart 2020 werden alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen in alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen in ons land uitgesteld, om de capaciteit te waarborgen om COVID-19-patiënten de best mogelijke zorg te kunnen toedienen.1 Deze maatregel is ook van toepassing op de ambulante zorg, in privépraktijken. De preventieve noodzakelijke handelingen dienen niettemin te worden behouden, met name de vaccinatie (voornamelijk bij kinderen jonger dan 15 maanden) en de neonatale screening2.

Sinds 4 mei 2020 mag het ambulante-zorgaanbod opnieuw uitgebreid worden. De zorg dient verstrekt te worden in een voor de patiënt en de zorgverlener veilige omgeving. Het bureau verwijst naar het algemene kader dat vastgelegd is door Sciensano (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_NL.pdf).

Het artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt het volgende: ‘De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals: […] toegang te hebben tot medische zorgen; […]’.

Ter bescherming van de volksgezondheid is het van belang dat artsen de opgelegde maatregelen van de bevoegde instanties zorgvuldig naleven.

Het is aan de arts om in eer en geweten te oordelen welke medische zorg dient te worden verstrekt, rekening houdend met de individuele patiënt en zijn context.

Een te strikte algemene interpretatie van het begrip "dringende medische zorg" kan nefaste gevolgen hebben voor de individuele patiënt en de algemene volksgezondheid, en kan ertoe leiden dat de diensten beladen met COVID-19-patiënten, extra belast worden, in het bijzonder op een termijn van meerdere weken.

Het spreekt voor zich dat de arts de zorgcontinuïteit dient te verzekeren voor patiënten met een chronische ziekte, in het bijzonder indien de opvolging cruciaal is voor de patiënt: er kan o.m. worden gedacht aan zware diabetespatiënten, patiënten die bloedverdunners innemen, patiënten die een transplantatie ondergingen, patiënten met een nierinsufficiëntie en aan de opvolging van cerebrovasculaire accidenten en ernstige open wonden. De geriatrische en/of psychiatrische patiënten die thuis geïsoleerd zijn mogen niet uit het oog verloren worden. Indien de arts zelf de opvolging van zijn patiënten niet kan verzekeren, dient hij hen door te verwijzen naar een medische structuur die de zorg voor hen kan opnemen.

De arts waakt erover de nodige hygiënemaatregelen te treffen.

  • Een arts vraagt de Orde een reactie met betrekking tot de oproep van een huisarts aan al zijn collega-huisartsen om alle patiënten, zelfs bij vermoeden van COVID-19, naar de praktijk te laten komen, omdat deze mensen angstig zijn en zich massaal naar het hospitaal zullen begeven. (27 maart 2020)

(Onze ref.: 99481)

Dit bericht is helemaal niet in lijn met de aanbevelingen van de overheid (cf. de aanbevelingen van Sciensano).

Het staat deze arts vrij in zijn eigen praktijk te handelen zoals hij denkt dat het zijn plicht is maar hij begaat een overtreding door zijn confraters ertoe aan te zetten hetzelfde te doen, want niet elke medische praktijk leent zich tot de ontvangst van patiënten die potentieel besmet zijn met de ziekte COVID-19, noch heeft elke medische praktijk het nodige veiligheidsmateriaal ter beschikking.

Het bureau herinnert eraan dat de arts, behalve de dringende medische zorg, ook de zorgcontinuïteit dient te verzekeren voor patiënten met een chronische ziekte, in het bijzonder indien de opvolging cruciaal is voor de patiënt: wij denken o.a. aan zware diabetespatiënten, patiënten die bloedverdunners innemen, patiënten die een transplantatie ondergingen, patiënten met een nierinsufficiëntie en aan de opvolging van cerebrovasculaire accidenten en ernstige open wonden. De geriatrische en/of psychiatrische patiënten die thuis geïsoleerd zijn mogen niet uit het oog verloren worden. Indien de arts zelf de opvolging van zijn patiënten niet kan verzekeren, dient hij hen door te verwijzen naar een medische structuur die de zorg voor hen kan opnemen.

  • Hoe kan een arts (in deze casus, een oftalmoloog voor zijn consultaties op de spoeddienst in het ziekenhuis) zich voorzien van mondmaskers om zich te beschermen tegen een besmetting met COVID-19? (27 maart 2020)

(Onze ref.: 99487)

Voor problemen inzake bevoorrading van materiaal geeft het bureau de raad zich te richten tot coronashortages@fagg-afmps.be. Sciensano heeft op zijn website ook een online aanvraagformulier: https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl.

1https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs; https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_NL.pdf
2https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_NL.pdf