Evaluatieopdracht - Gezondheidstoestand van een persoon

  • Is het in de huidige context van de COVI-19-pandemie aangewezen om de medische expertises op te schorten? (27 maart 2020)

(Onze ref.: 99458, 99454, 99453)

Advies van het Nationaal College van Gerechtelijke Deskundigen van België:
EXPERTISES OPGESCHORT
(officieuze vertaling)

Ons land maakt een periode van zeer hoog gezondheidsrisico door en de situatie zal nog erger worden.

Het gerecht ontsnapt hier niet aan en dient zijn bijdrage te leveren om de verspreiding van het virus te beperken.

In een mededeling van 16 maart 2020 heeft het College van hoven en rechtbanken dwingende maatregelen getroffen die dienen toegepast te worden door de directiecomités van alle rechtbanken van het land en van kracht blijven tot 19 april 2020.

In het algemeen worden enkel nog dringende zaken behandeld en de burgerlijke zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen.

Deze maatregel is niet alleen radicaal maar ook volkomen nieuw. Ze leidt er onvermijdelijk toe onze organisatie te moeten aanpassen, en dus ook de expertise-opdrachten die aan de gang zijn.

Zeer praktisch gezien lijkt het nutteloos en zelfs ondoordacht te overwegen de expertise-opdrachten verder te zetten, terwijl de hoven en rechtbanken zelf verplicht stilliggen, enkel de dringende zaken beheren en dus niet langer in staat zijn de verschillende procedure-incidenten die zich zouden voordoen te regelen, of zelfs gewoonweg het verloop van de procedure te controleren. Bovendien brengen de moeilijkheden die de partijen kunnen ondervinden om in de beste omstandigheden deel te nemen aan de expertisezittingen het risico met zich dat het tegensprekelijke karakter niet langer optimaal zou gewaarborgd worden.

Een gezonde rechtsbedeling rechtvaardigt in deze omstandigheden, door gezamenlijke toepassing van artikels 90 en 973, §1, lid 1, GW, de lopende expertiseprocedures op te schorten tot en met 19 april 2020.

Vandaag wordt in die zin een bevelschrift uitgebracht waarvan kopie als bijlage bij deze mededeling.

Indien de maatregel verlengd zou worden na 19 april 2020, zal ik u hierover opnieuw informeren.

Officieel bericht van het Fonds voor Medische Ongevallen:
(officieuze vertaling)

Rekening houdend met de sanitaire crisis die ons land momenteel doormaakt is het vanzelfsprekend dat de expertisezittingen die gepland waren vóór de datum van het einde van de thuisblijfplicht dienen uitgesteld te worden. Wij vragen u alle betrokken partijen hiervan op de hoogte te willen stellen.

De termijnen vermeld in de opdrachten die u werden toevertrouwd moeten aangepast worden in functie van de evolutie van de situatie en de beslissingen genomen door de bevoegde overheden.

Wij willen u ook nog ter kennis brengen dat de medewerkers van het FMO aan het werk blijven en bereid zijn alle voorbereidende of definitieve verslagen die u hen zou willen doorsturen te behandelen.

Het naleven van de termijnen gesteld in onze opdrachten zal eveneens moeten aangepast worden voor de nieuwe expertises die u in de komende weken verder zullen voorgesteld worden.

  • Hoe staat het met de hervatting van de expertiseprocedures in de context van de afbouwstrategie ten gevolge van de COVID-19-crisis? (bijgewerkt op 11 mei 2020)

(Onze ref.: 99731)

Het recht van de partijen op het verrichten van de expertise vergt dat de expert alles in het werk stelt om de expertiseprocedures daadwerkelijk te hervatten.

Daarbij moeten de gezondheidsaanbevelingen in acht genomen worden. Het bureau verwijst u naar de aanbevelingen van Sciensano betreffende de modaliteiten voor de organisatie van de praktijkruimte en de individuele beschermingsuitrusting die van toepassing zijn op de ambulante zorg in een privépraktijk (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_NL.pdf)

De aanbevelingen inzake hygiëne, sociale afstand en bescherming tegen de infectie zullen waarschijnlijk nog een lange periode blijven bestaan. Er dient dan ook niet gewacht te worden op het opheffen van de sanitaire maatregelen om de expertises te hervatten. Integendeel, alles dient in het werk gesteld te worden om eraan tegemoet te komen, eventueel door op zoek te gaan naar lokalen die beter geschikt zijn dan diegene die de expert doorgaans gebruikt.

Indien de persoon van wie de gezondheidstoestand beoordeeld wordt of de expert tekenen vertoont van een besmetting met COVID-19 moet de expertisezitting uitgesteld worden.

Om het aantal contactpersonen te beperken, wordt aanbevolen voor de advocaten en naasten gebruik te maken van videoconferentie.

De advocaat of de naaste die tekenen vertoont van besmetting met COVID-19 mag niet fysiek aanwezig zijn op de expertisezitting.

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit bijzondere aanbevelingen betreffende gezondheidsapps geformuleerd, die geraadpleegd kunnen worden via de link https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-het-gebruik-van-gezondheidsapps. In het kader van de COVID-19-crisis werd een Task Force ‘Data & Technology against Corona' opgericht; deze raadt enkele platforms aan voor medische consultatie zonder fysiek contact : https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/nuttige-apps.

Bij de hervatting van de expertiseprocedures dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen van de FOD Justitie.

  • Kan er in de huidige COVID-19-pandemiecontext gebruik gemaakt worden van telegeneeskunde binnen de arbeidsgeneeskunde (door de preventieadviseur-arbeidsarts)? (bijgewerkt op 11 mei 2020)

(Onze ref.: 99516)

Gezien de noodzaak de verspreiding van de ziekte COVID-19 te beperken, heeft het bureau er op deontologisch vlak geen bezwaar tegen dat de preventieadviseur/arbeidsarts, wanneer de bijzondere omstandigheden het toelaten, zijn opdrachten uitvoert via telefonische raadplegingen.

Dat kan slechts gebeuren door middel van de beschreven waarborgen in verband met de toegang tot de gezondheidsgegevens, de kennis van de werkomstandigheden, de beroepsanamnese, de precisering op het evaluatieformulier dat deze per telefoon gebeurde en het informeren van de werknemer dat hij de mogelijkheid heeft een spontane raadpleging te vragen in het medisch kabinet na de crisisperiode te wijten aan de COVID-19-pandemie.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van elke preventieadviseur/arbeidsarts die aan teleraadpleging doet met gezond verstand en voorzichtig te handelen in het belang van de gezondheid van de werknemers.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft aanbevelingen uitgebracht betreffende het gezondheidstoezicht tijdens de coronacrisis
(https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/nuttige-apps).