1.2. Controlegeneeskunde

10/08/2021

De controlegeneeskunde wordt uitgeoefend door de controlearts voor rekening van een werkgever, waarbij hij nagaat of een werknemer niet in staat is te werken door ziekte of een ongeval.

Om de controlegeneeskunde uit te oefenen moet men gerechtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen en vijf jaar ervaring hebben als huisarts of in een vergelijkbare praktijk.

Een arts kan niet terzelfder tijd handelen als controlearts en preventieadviseur- arbeidsarts voor hetzelfde bedrijf. Voor elke opdracht dient de controlearts een onafhankelijkheidsverklaring te ondertekenen die zijn onafhankelijkheid tegenover de werkgever en de werknemer waarborgt. Hij kan niet de arts zijn die het geneeskundig getuigschrift verstrekt heeft. Het model van deze onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage I van het koninklijk besluit van 1 juni 2021 betreffende de aanwijzing van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure.

De arts-scheidsrechter beslecht de geschillen van medische aard tussen de werknemer en de controlearts, overeenkomstig de scheidsrechterlijke procedure die is vastgelegd in artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De onafhankelijkheid van de arts-scheidsrechter is essentieel. Hij kan niet de arts zijn die het geneeskundig getuigschrift aan de werknemer verstrekt heeft, noch de controlearts die hem onderzocht heeft. Hij kan ook niet de preventieadviseur-arbeidsarts van de onderneming zijn.

Sedert 1 augustus 2021 zijn de provinciale raden van de Orde der artsen, overeenkomstig de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde, belast met het bijhouden van de lijst van artsen-scheidsrechters.

Ze zijn tevens belast met het behandelen van de klachten tegen controleartsen of artsen-scheidsrechters voor het opvolgen van de controle. Deze bevoegdheid komt bovenop de tuchtrechtelijke bevoegdheid waarover de provinciale raden reeds beschikken ten aanzien van deze artsen.

Lijst van artsen-scheidsrechters - vraag om inschrijving

De aanvraag tot inschrijving op de lijst van artsen-scheidsrechters wordt gericht aan de voorzitter van de provinciale raad van de Orde der artsen op wiens lijst de arts die de aanvraag indient ingeschreven is.

Ze wordt vergezeld van de volgende documenten :

  1. een attest van het RIZIV dat bewijst dat de aanvrager een huisartsactiviteit gedurende een termijn van minstens vijf jaar uitgeoefend heeft of het bewijs dat hij een vergelijkbare medische praktijk heeft;
  2. een verbintenisverklaring van onafhankelijkheid overeenkomstig het model dat in bijlage II bij het voornoemde besluit weergegeven is;
  3. een inventaris van alle uitgeoefende medische praktijken en van de plaatsen van uitoefening ervan;
  4. de aanwijzing van het geografische gebied waarvoor de uitoefening van de praktijk van de scheidsrechterlijke geneeskunde gevraagd wordt.

De gemotiveerde beslissing wordt genomen ten laatste drie maanden na de indiening van de aanvraag.

Lijst van artsen-scheidsrechters - geldigheidsduur van de inschrijving

De inschrijving wordt toegekend voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Indien een arts-scheidsrechter niet meer voldoet aan de voorwaarden om ingeschreven te zijn op de lijst van artsen-scheidsrechters kan de Orde der artsen hem van deze lijst schrappen of hem schorsen.

Ingevolge een klacht kan de provinciale raad beslissen de arts-scheidsrechter van de lijst te schrappen of te schorsen voor een bepaalde periode.

Lijst van artsen-scheidsrechters - publicatie van de lijst van artsen-scheidsrechters

De lijst van artsen-scheidsrechters is beschikbaar op de website Ordomedic, onder het tabblad "zoek een arts".

Klacht tegen een controlearts of een arts-scheidsrechter - voorwerp van de klacht

De provinciale raden zijn bevoegd om klachten te behandelen betreffende de organisatie van de controle, de bevoegdheid, een gebrek aan onafhankelijkheid of een beroepsfout van een controlearts of een arts-scheidsrechter.

Op grond van hun tuchtbevoegdheid ten aanzien van de op hun lijst ingeschreven artsen zijn ze eveneens bevoegd om de fouten die deze artsen begaan in de uitoefening van hun beroep tuchtrechtelijk te bestraffen, alsook ernstige fouten die ze begaan buiten hun beroepsactiviteit wanneer deze de eer of de waardigheid van het beroep aantasten.

Klacht tegen een controlearts of een arts-scheidsrechter - Hoe klacht indienen?

De klacht dient schriftelijk gericht te worden aan de voorzitter van de provinciale raad op wiens lijst de betrokken arts ingeschreven is.

Dit kan gebeuren via e-mail (https://ordomedic.be/nl/contact) of per post. De adressen van de provinciale raden zijn beschikbaar via de link https://ordomedic.be/nl/provinciale-raden/provinciale-raden.

De klacht wordt behandeld overeenkomstig de tuchtprocedure.

Wetgeving

  • Koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen (B.S. 14 november 1967)
  • Koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren (B.S. 14 februari 1970)
  • Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (B.S. 22 augustus 1978)
  • Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13 juli 1999)
  • Koninklijk besluit van 1 juni 2021 betreffende de aanwijzing van de controleartsen en artsen-scheidsrechters, en betreffende de klachtenprocedure (B.S. 18 juni 2021) en de bijlagen ervan tot vaststelling van het model van onafhankelijkheidsverklaring van de controlearts en van het model van verbintenisverklaring van onafhankelijkheid van de arts die naar de functie van arts-scheidsrechter solliciteert