3.4. Diefstal of vervalsing van een medisch document - Hoe reageren?

09/05/2022

Diefstal of vervalsing van medische documenten (geneesmiddelenvoorschriften, medisch getuigschrift, aanvraag biologische analyse, medische vragenlijst, stempel van de arts, enz) is een pijnlijke situatie voor de arts die er het slachtoffer van is. Het is moeilijk zich hiertegen volledig te beschermen ondanks de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen (geen stempel of documenten laten rondslingeren, de computer afsluiten, het wachtwoord veilig bewaren, enz.).

1. Reactie ten opzichte van de patiënt wanneer die de auteur is van de diefstal of de vervalsing

Als u vermoedt dat een patiënt een document op uw naam gestolen of vervalst heeft, is het gepast een openhartig gesprek met hem te hebben in genuanceerde en weloverwogen woorden, tenzij u denkt dat dit misplaatst zou zijn of u in gevaar zou kunnen brengen. De ernst van de feiten, het in het gedrang brengen van de beroepsaansprakelijkheid van de arts op wiens naam een document werd uitgegeven, het optimale gebruik van gemeenschapsmiddelen, mogelijke schade voor de bestemmeling, de gezondheidsproblemen die de diefstal of fraude hebben gemotiveerd, enz. dienen met de patiënt te worden besproken.

Dergelijk gedrag kan leiden tot een vertrouwensbreuk tussen de arts en zijn patiënt. Dit kan rechtvaardigen dat u een einde maakt aan de therapeutische relatie, waarbij u de nodige maatregelen neemt om de zorgcontinuïteit te verzekeren (artikel 32 van de Code van medische deontologie).

2. Reactie ten opzichte van de bestemmeling van het document

Behalve jegens een collega die een therapeutische relatie heeft met de patiënt, dient u altijd het beroepsgeheim te eerbiedigen.

Het medisch geheim belet u niet aan de bestemmeling kenbaar te maken dat u het omstreden document niet hebt opgesteld en/of afgeleverd.

In geval van vervalsing of diefstal door een leerling kan het nuttig zijn de schoolarts te contacteren.

3. Autoriteiten aan wie de feiten moeten worden gemeld

• De politie – in geval van diefstal of om klacht in te dienen - hierbij enkel de identiteit van de verdachte persoon vermelden zonder andere gegevens over zijn gezondheid

• De Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg (Toezichtcommissie) en de Farmaceutische Inspectie (pharmacy@afmps.be) - indien de fraude tot doel heeft geneesmiddelen te verkrijgen

• Het RIZIV (Secr.DGEC.SECM@riziv-inami.fgov.be)

• De provinciale raad op wiens lijst u ingeschreven bent – om vooruit te lopen op elk toekomstig probleem in geval van klacht .